I. Rokonságok

 

1. Közeli rokonság

Kovács úr egy estélyen odalépett egy idősebb hölgyhöz.

- Asszonyom! – kezdte a kérdezősködést. – Nem ismeri véletlenül azt a piros ruhát viselő, szőke hajú leányt, aki a büfénél áll?

- Már hogyne ismerném! – mosolyodott el a hölgy. – Hiszen annak a leánynak az anyja az én anyám egyetlen gyereke.

Milyen rokonságban állt a hölgy a leánnyal?

 

2. Faggatnak valakit

    - Ki volt az a nagykalapos nő, akivel tegnap láttalak?

    - Az egyetlen asszony, akit igazán szeretek.

    - Ne bolondozz, öregem! Hiszen sokkal idősebb nálad.

    - Attól még szerethetem.

    - Jó. De mégis ki ő?

    - Az édes öcsém apja anyósának az egy szem leánya.

    Ki volt tehát a nő?

    Kicsodám nekem a rejtélyes telefonáló?

 

3. Családfa

Valaki felhívott telefonon és a következőt mondta:

 - Anyai nagyanyám bátyja ugyanolyan rokonsági kapcsolatban áll a feleségemmel, mint amilyenben én állok a te nővéred vejének a menyével.

 Kicsoda nekem a rejtélyes telefonáló?

 

4. Nagycsalád

Egy fiúnak ugyanannyi a lány-, mint a fiútestvére. Nővéreinek fele annyi lánytestvérük van, mint fivérük. Összesen hány fiú és hány leány van a népes családban?

 

5. Rejtélyes telefon

Telefonon felhívott valaki – mesélte János – és amikor megkérdeztem, hogy kivel beszélek, csodálkozását fejezte ki, hogy nem ismertem meg a hangját, holott az ő Anyjának anyósa az én anyám.

Milyen kapcsolatban van János a telefonálóval?

 

 

II. Korkérdés

 

1.     Alexandria Diophantész sírköve

Itt nyugszik Diophantész, akiknek hosszú életet adtak az Istenek. Életének hatod részét gyermekként töltötte. Még tizenketted kellett, míg legénnyé serdült, majd egyheted hozzá, hogy megnősült. Öt év múlva gyermeke született, a fiú azonban gyászos véget ért, midőn atyja korának feléhez ért. E tragédiát az apa négy évvel élte túl, majd követte gyermekét.

Hány évig élt Diophantész?

 

2.     Én és Te

Ha te annyi idős leszel, mint én vagyok, akkor együtt 90 évesek leszünk, de ma még én kétszer olyan idős vagyok, mint te voltál akkor, amikor én olyan idős voltam, mint te vagy most.

Mennyi idős vagyok én és mennyi vagy te?

 

3.     Kormeghatározás

Péter felhívja telefonon Pált. Péter érdeklődik.

 - Hogy vannak a gyerekek, hány éves a két kicsi?

 Péter válasza: - Együttvéve kilenc évesek, az egyik nyolc évvel idősebb a másiknál, tehát az egyik… - itt recsegni kezdett a telefon -… szer olyan idős, mint a másik.

Péter tehát nem hallotta, de könnyen kiszámította. Nos mit számított ki?

 

4.     A furfangos nagypapa

A nagypapa a következőt mondta Bandikának:

- Ha annyi év eltelik, ahányszor én most idősebb vagyok nálad (csak, ha megérem azt a kort), éveim száma annyi szorosa lesz a te akkori korodnak, amennyi idős most vagy.

Melyikük hány éves?

 

5.     Korkérdés

Amikor a papám 31.-k születésnapját ünnepelte, én éppen 8 éves voltam. Apám most kétszer olyan idős, mint én. Ezek szerint hány éves vagyok én most?

 

6.     Gyerekek

Három gyerek beszélget a villamoson.

Pista: Öt évvel vagyok idősebb Jancsinál.

Jancsi: Ha tíz év múlva Pista akkori életkorából levonjuk Karcsi mostani éveinek számát, akkor megkapjuk, hogy hány éves vagyok most.

Karcsi: Háromszor annyi idős vagyok, mint Jancsi.

Ki hány éves?

 

7.     Barátok

Gábor éppen annyi éves, mint ahányban 1900 után született. Ha Gábor még egyszer annyi idős lesz, mint most, akkor olyan évszámot írunk 1900 után, mint ahány éves most Ede. Pál 1864-ben született és ötször olyan idős, mint Gábor.

Mikor hangozhatott el ez a szöveg, és akkor ki hány éves volt?

 

8.     Rejtélyes életrajz

Egy híres, de kissé különc lengyel matematikus hátrahagyott iratai között találtak egy önéletrajzot, amely ezekkel, a szavakkal kezdődött:

Az egyetemet 44 éves koromban fejeztem be, egy év múlva már, mint 100 éves ifjú, feleségül vettem egy 34 éves kisasszonyt. A jelentéktelen korkülönbség - már 11 év – nagyon kedvezett harmonikus házaséletünknek. Aránylag rövid időn belül már 10 gyermekünk volt. Az én keresetem havi 13. 000 zlotyira rúgott, amelyből 1/10 részt a húgomnak adtam, így saját magunknak, így saját magunk eltartására csak 11. 200 zlotyi maradt havonta, mégis boldogan éltünk.

Vajon mi a furcsa az életrajz titka?

 

9. Kis család

Zsuzsa nagyon szerette a fejtörőket, így ha valaki megkérdezte, hogy hány éves, többnyire rejtvénnyel válaszolt. A minap például ezt mondta:

- Az anyám életkora pontosan a fele az apám és az én életkorom összegének. Anyám és apám együtt száz évesek, s mindkettőjük életkora törzsszám.

Ki hány éves a családban?

 

10. Olga Kora

A nők nem szívesen árulják el, hogy hány évesek, a matematikus nők azonban – úgy hírlik –kivételek. Egy Olga nevű matematikusnő legalábbis így válaszolt, amikor 1936-ban megkérdezték, hány éves:

- Éveim száma önmagával szorozva épp annyi, mint az évszám, amit most írunk, vagyis 1936.

Hány éves volt Olga?

 

 

III. Átkelés

 

1. A nyolcadik századból

Volt egyszer egy ember, akinek egy farkast, egy kecskét és egy szép fej káposztát kellett átvinnie a folyón. A csónakban csak egyszerre csak egyiket vihette magával. Ha egyedül hagyja a farkast a kecskével, akkor fölfalja azt. Ha meg a kecskét és a káposztát hagyja magára, a kecske eszi meg a káposztát. Az ő jelenlétében persze egyik sem eszik meg semmit. Emberünk mindent átszállított a folyón.

Hogyan tudta megtenni?

 

2. Féltékeny férjek

Adott egy folyó és egy kétszemélyes csónak, amellyel három ifjú házaspárt kell a folyó túlfelére juttatni. Azonban az egyik fél sem meri egyedül hagyni feleségét, ha más férj is jelen van.

Mégis hogyan bonyolítható le az átkelés a folyón?

 

 

IV. Ókori

 

1. Prótagórasz talánya

Prótagórasz egy tanítványt fogadott fel, aki nála tanulta az ügyvédi mesterséget. Tandíját két részletben kell kifizetnie, az elsőt azonnal, a másodikat akkor, ha a bíróságon első perét megnyeri.A tanulás időszaka elmúlt, s a tanítvány nem fizet. A tanító a bíróság elé viszi az ügyét. De a tanítvány csak nevetet. A tanító igazat adott neki, mégis megkapta a pénzét.

Hogy történhetett ez?

 

2. Kegyenc

Az uralkodó egykori kegyencét halálra ítélték. Mielőtt kiitta volna a méregpohár tartalmát, az uralkodó lehetőséget adott neki, hogy megmentse neki az életét. Rámutatott tíz olyan edényre, amelyben méreg volt és tíz olyanra, amelybe tiszta vizet öntöttek. Felszólította a halálra ítéltet, hogy az edényeket állítsa két asztalra. A mérget és a vizet, tartalmazókat olyan számban és arányban teheti vagy az egyik, vagy a másik asztalra, ahogyan akarja. Ezután rabszolgái közül valamelyik bekötött szemmel találomra elvesz az egyik asztalról egy edényt, és annak tartalmát kell a fiatalembernek meginnia. Az elitélt tehát úgy osztotta el a korsókat a két asztalon, hogy lehetőleg ne a méreggel telt edény tartalmát kelljen meginnia.

Vajon hogyan rendezte el a korsókat, hogy a legvalószínűbben életbe maradjon?

 

3. Szoborfelirat

Pallasz Athéné egyik réges – régi szobrán állt a következő talány:

Nevem Pallasz. Szobromat költők emelték, színaranyból. Karaziosz hozta az arany felét, Theszpisz a nyolcadát, Szolón a tizedét, Themizon a huszadát, ehhez csapták Arisztodikosz 9 talentumnyi aranyát.

Mennyi volt a szobor súlya összesen?

 

4. Eukleidész talánya

Zsákokkal megrakottan ballag az úton az öszvér meg egy szamár.

Néhány mérföld után a szamár kérlelni kezdi társát, vállaljon át egy zsákkal a terhéből.

- Ugyan már! – inti le az – Ha átvennék tőled egy zsákot, pontosan kétszer annyit kellene hordanom, mint neked. Inkább te vedd magadhoz az én egyik zsákomat, hogy mind a ketten egyforma terhet cipeljünk.

Hány zsákkal indult az öszvér, és mennyivel a szamár?

5. Püthagorasz felel

Polükratész, Számosz kényura, egyszer találkozott Püthagorásszal.

- Ó múzsák ivadéka, áldott Püthagorasz – szólította meg a tudós férfiút – Hány csodálatos bölcsességű mester él házad falai között?

Püthagorasz, ki minden népek tanítója volt, egy rejtvénnyel felelt:

- Halljad válaszomat, nagy Polükratész! Tudósaim fele irodalmi művek alkotásának szentelte magát, negyedrészük a természet tanulmányozásába merült, hetedrészük csendben elmélkedik, s a tudomány e kegyeltjeinek számát házamban három asszonyszemély gyarapítja. Ebből könnyen kiszámíthatod, hányan vagyunk.

Nos, hányan?

 

6. Pandekta probléma

Cassus és Semprus közös lakomát rendeztek. Erre Cassus 7, Semprus pedig 8 tál ételt hozott. Váratlan vendégként azonban megérkezett Titus is, s egyenlően megosztották az ételt egymás között. Titus által elfogyasztott étel 30 Dénár értékű volt, s így Titus azt mondta:

- A hozott ételmennyiség aránya: 7/8. Ebben az arányban osztom el a pénzem – és fizetett Cassusnak 14 és Semprusnak 16 Dénárt. Semprus tiltakozott a pénz ilyen felosztása ellen, s mivel társai nem hallgattak rá, a bírósághoz fordult.

Mi volt a bíróság helyes ítélete?

 

 

V. Krimi

 

1.   Kakukk és pokolgép

Kupónia tőzsdeügyi miniszterének egy reggel két levelet hozott a postás. Az egyikben a nagynénje értesítette, hogy feladott címére egy kakukkos órát. A másikban egy névtelen jóakarója figyelmeztette, hogy egy anarchista szervezet postacsomagban egy pokolgépet küld neki. A miniszter nem volt ijedős ember. Mindkét levelet betette a tárcájába, és átment a másik szobába reggelizni. Néhány perc múlva Sam, az inas megjelent, a kezében egy csomaggal, amelyben határozottan ketyeget valami.

- Dobja a tóba azt a csomagot, Sam!  - mondta a miniszter, még egy kis vajat kenve a pirítósára. – Ugyanis pokolgép van benne.

Honnan tudta, hogy az ami a csomagban van, az a pokolgép és nem az óra?

 

2.  Barbara tud valamit

1948.-ban felolvasták a nagybátyám állítólag húsz évvel korábban írt végrendeletét – mesélte Barbara. – Körülbelül így hangzott: Teljes szellemi képességeim birtokában, most, 10 évvel a háború után, elhatároztam, hogy minden ingó és ingatlan vagyonomat unokaöcsémre (név, cím, stb.) hagyom. Kelt Bécsben, 1928. július 10.-én. Aláírás, tanuk. Mondanom sem kell, hogy amint meghallottam a szöveget, máris tudtam: a végrendelet hamis!

Miből tudta Barbara?

3.  A sógor gyanakszik

- Képzeld! Megszereztem Gárdonyi Géza eredeti születési anyakönyvi kivonatát – dicsekedett a ritkaság gyűjtő sógorának. – Kissé szakadozott a papírja, sárgult is, de hisz mondom, nem holmi másolat, hanem eredeti. Nem megható?

Ahogy vesszük! – töprenget el a sógor. – Tulajdonképpen mi áll azon a papíron?

- Hát ami szokott. Apja neve Gárdonyi Sándor, apa foglalkozása géplakatos, születési hely Agárd, dátum 1863. augusztus 3. …

- Ezek szerint két okból is biztos, hogy hamisítványt sóztak rád!

- Ne bolondozz! Gárdonyi apja Sándor volt, és géplakatos. Véletlenül azt is pontosan tudom, hogy ezen a napon született Gárdonyi, s Agárdon.

- Meglehet, de a papír mégsem eredeti.

Igaza van a sógornak?

 

4. Bankók a tárcában

Pocket felügyelő egy egész Párizst izgalomba tartó bűnügyben nyomozott,és tulajdonképpen már a nyomozás első napjaiban biztos volt benne, hogy a tettes, akit keres, egy Désastre nevű ember. Bizonyítéka azonban nem volt ellene. Mivel nem akarta elhúzni a nyomozást, elhatározta, hogy csapdát állít neki. És ez nem is volt nehéz. Tudta, hogy Désastre udvarol egy, bár kávéfőzőnőjének, s minden estét a bárpultnál ülve tölt. Kitanított egy fiatal nyomozót, hogy üljön mellé, bankókkal teli tárcával a zsebében. Majd a tömött tárcát a bárpulton felejtse, s menjen ki a telefonfülkébe, és hívjon fel akárkit. A nyomozó követte az utasítást, s a fülke üvegén át hamarosan Désastrét vette észre, aki előbb bement a mosdóba, majd onnan kilépve egyenesen a telefonfülkéhez indult. Amint odaért, mosolyogva nyújtotta neki elvesztett tárcáját.

- Ön igazán könnyelmű ember uram – jegyezte meg. – Ennyi pénzt nem hagy az ember a bárpulton heverni.

- Köszönöm, hogy utánam, hozta! – mosolygott vissza a nyomozó és megszámolta a pénzt. Nem hiányzott belőlük egy sem. Pocket felügyelő viszont még aznap éjjel letartóztatta a becsületes megtalálót, kezét dörzsölve, hogy a csapda ilyen jól bevált.

Milyen ügyben nyomozott a felügyelő?

 

5.  A mosókonyha titka

- Higgye el, alig láttam valamit – mondta a tanú a felügyelőnek.

- Hogy, hogy alig? – nézett rá az. – Hisz, az előbb azt állította, hogy belátott a mosókonyhába,

és éppen akkor lesett be az ablakon, amikor a házfelügyelő a teknőben lepedőt mosó

Kemenesnéhez fenyegetően közeledett egy baltával.

- Így igaz. Ugyanis épp az udvaron álltam, amikor az asszony felsikított. Csakhogy odakint mínusz tíz fok volt a hőmérséklet, a mosókonyhában felszálló gőz meg bepárásította az ablakot. Mire tenyérnyi csíkot töröltem az üvegen, már csak annyit láttam, hogy a házfelügyelő a baltával belevág a lámpába, és a következő pillanatban minden sötétségbe borult.

- Jól vigyázzon, mit mond! – figyelmeztette a felügyelő. – A hamis tanúzást ugyanis a törvény szigorúan bünteti.

Csakugyan hamis volt a tanú vallomása?

6. A késdobáló vendége

Fellow felügyelő egy gyilkossági egy gyilkossági ügyben nyomozván, folyton beleütközik bizonyos Gyorskezű Joe nevébe, de nem ismerte ezt a Joe-t személyesen, tudni is csak annyit tudott róla, hogy minden este a Késdobáló vendéglőben található. Elhatározta, hogy a maga is oda megy, és titkon megfigyeli. De hogyan szegődjön a nyomába, ha nem ismeri? Hamarosan rájött hogyan.

Mielőtt kilépett volna az irodából, súgott valamit a segédjének. Aztán pontosan este hétkor beült a vendéglőbe, és öt perc múlva anélkül, hogy érdeklődött volna vagy bármivel feltűnést keltett, volna, mát tudta, ki a vendégek közül az, aki Gyorskezű Joe névre hallgat.

Hogyan tudta meg, és mit súgott a segédjének?

 

7. A portás csodálkozik

Kleptomantiában volt egy gyár, ahol mindenki lopott. Köztudott volt a dolog, így a portást sem izgatta már túlzottan. Egyszer azonban felvettek egy új embert, aki alig, hogy munkába állt, máris igyekezett egy talicskával a kapu felé. Új lévén a fiú, őt megállította a portás. Át is vizsgálta alaposan a talicskát, de semmi lopott holmit nem talált benne, így tovább engedte. Másnap megint jött a legény, talicskástul. A portás újra átvizsgálta, újra semmi nyom. Így ment egy ideig, végül a portás megunta a vizsgáltatást, és elhatározta, hogy kifaggatja a legényt.

- Hallja koma! – állította meg – Ebben a gyárban mindenki lop. Csak nem akarja bemesélni nekem, hogy maga az egyetlen, aki becsületes?

- Nyugodjon meg, én is lopok.

Mit lop tulajdonképpen az illető?

 

8. A tanúvallomás

- A függöny mögül kilesve csak annyit láttam – mondta a felügyelőnek a tanú -, hogy egy álarcos alak rálő a fal mellet álló arabra, majd elmenekül. Az arab összerogyott, de ereje megfeszítésével ismét feltápászkodott, és felírt a falra valamit, aztán írás közben jobbra dőlve ismét összeesett. Többé nem is mozdult. Hogy mit írt fel azt nem tudom, mert nem ismertem az arab betűket.

- Mondja el még egyszer, hogy mit látott, de ügyeljen jobban a részletekre – kérte a felügyelő. – Pontosan, így ahogy elmondta, ugyanis nem történhetett meg az eset.

Így miért nem történhetett?

 

 

VI. Számtan és logika

 

1. Esztergályos

    Egy üzem esztergályos műhelyéből ólom tömbökből készítenek alkatrészeket, mindegyikből egyet. Hat tömb megmunkálása során annyi forgács keletkezik, amennyiből egy újabb tömböt lehet önteni.

Számítsuk ki, hogy hány alkatrészt lehet készíteni 36 tömbből?

 

2. Szálloda

Megérkezvén a szállodába, három amerikai kényelmes szállást kér a tulajdonostól

(egy háromágyas lakosztályt). 30 dollárért felkínáltak nekik egy lakosztályt. A turisták felmentek, hogy megnézzék. Megfelelőnek találtak mindent, így fejenként 10-10 dollárt összeadtak és átadták az őket felkísérő házi szolgának. Amikor az átadta a tulajdonosnak a pénzt, az akkor jött rá, hogy tévedett, a háromágyas lakosztály ára csak 25 dollár. Így visszaküldött 5 db egydollárost. A háziszolga felfelé menet arra gondolt, hogy nehéz volna öt egydollárost három ember között szétosztani, ezért zsebre vágott kettőt, s a turistáknak 1-1 dollárt adott vissza. Így mindenki kilenc dollárt fizetett,

3 X 9 = 27, és van még kettő a háziszolga zsebében, ez összesen 29 dollár, pedig eredetileg harminc volt.

Hova tűnt az 1 dollár?

 

3. Matek - logi

7 asszonynak volt hét macskája. A 7 macska mindegyike naponta 7 egeret, a 7 egér mindegyike naponta 7 búzamagot evett. A búzamagok napi mennyisége összeadva olyan számot ad, amelynek számjegyei összegezve szintén 7-et eredményeznek.

Mi ez a szám?

 

4. Gázolás

 Egy autó gázolt és tovább robogott. A kihallgatott tanúk közül az egyik azt vallotta, hogy emlékezete szerint az autó rendszáma 4 páros számból állt. A következő tanú szerint az első számjegy ugyan olyan volt, mint az utolsó. A harmadik tanú arra emlékezett, hogy az első két szám összege kétszer akkora volt, mint az utolsó két szám összege.

Mi volt az autó rendszáma?

 

5. Juhállomány

Hétfőn a juhász párosával hajtotta be az akolba a juhait, de az utolsó pár után egy kint maradt. Kedden hármasával terelte be az állatokat, szerdán négyesével, csütörtökön ötösével, pénteken hatosával, de akárhogy számolt is mindig maradt mellette egy állat a végére, és mindig csak egyetlen egy. Szombaton aztán hetesével kezdte terelgetni a juhokat, és ez a módszer végre bevált, mert így már maradéktalanul el tudta osztani az állatokat.

Ha száznál több juha volt, de ezernél kevesebb, akkor hány volt összesen?

6. Indiai történet

A XII. században élt indiai Lilavati Bhaskara azt írja, hogy egyszer felfedezett egy csodás kis tavat, amelynek a tükrén lótuszok nyíltak Leszedte valamennyi virágot. Harmadrészüket elhelyezte Shiva szobra előtt, ötödrészüket egy Vishnu szobor lábához rakta, hatodrészüket a napnak áldozta, és a hat megmaradtat, elvitte a lánynak, akit szeretett.

Hány lótusz nyílt a tavon?

 

7. Hídvám

Hencidaboncidában, ahol szintén Ft és fillér a fizetőeszköz, még van hídvám. Egyszer egy gazda 100 állatot hajtott át a hídon. Minden ökörért 5 Ft-t, minden malacért 1 Ft-t fizetett, a birkákért viszont fejenként csak 5 fillért, így éppen 100 Ft-ot rótt le.

Melyik állatból hányat vitt át a hídon?

 

8. Érdekes telefonszám

Dömötrey Demeter nyugalmazott tanár kilépett az utcai telefonfülkéből, amikor becsukta az ajtót, ezt mondta magában: - Nincs nálam ceruza, de a kapott telefonszámot mégis könnyen megjegyezhetem, mert éppen a születésem évét, hónapját és napját jelenti. Sőt ha visszafelé olvasom, akkor a mai dátumot adja. Vidáman tipeget tovább, aztán hirtelen megállt, és felnevetett: - Nini, a két dátum középső számjegyének szorzata meg a nagyapámat juttatta eszembe, aki honvéd volt Kossuth seregében.

Ne kövessük tovább Dömötrey tanár urat, hanem próbáljunk megfelelni a következő kérdésekre.

Mikor született Dömötrey Demeter? Mikor történt a fenti telefonálás?

Melyik az a szorzatszám, amelyet a nagyapjával hozott kapcsolatba?

 

9. Csiba Jani utasai

A szittyói kankalin TSZ minden nap hazaszállítja saját kis autóbuszán messzebb lakó dolgozóit. A fuvarozást, Csiba Jani gépkocsivezető bonyolítja le, aki így meséli el mindennapos utjait:

- A Barackosnál leteszem az utasok nyolcadát és még négy főt. A következő búcsúzkodás a tunyogi hídnál van. Itt – ha magamat is beleszámítom – a negyedrészük és még három fő válik el, és most már annyi az utas, ahány ülőhely van. Legközelebb Kistúron állunk meg, ahol a maradék fele és még két fő lakik. Innen a kállai majorig megyünk, ott kiszáll a meglévő háromnegyede meg még egy fő. A végállomás Boglárkút, oda már csak egyetlen utassal, a feleségemmel érkezem. Másnap reggel aztán innen indulok vissza, és ugyan ilyen arányban szedem össze a dolgozókat.

Hány utasa volt az autóbusznak? Mennyi volt az ülőhelyek száma?

 

10. Istállóban

Egy istállóban, ha hirtelen számolni kezdünk, 22 fejet és 72 lábat számolhatunk össze.

Hány ló és hány ember van az istállóban?

 

11. Jóbarátok

A négy jó barát között 1-1 év korkülönbség van. Négyen együtt 66 évesek

Hány évesek külön-külön?

 

12. A család

Egy család négytagú, és együtt 100 évesek. Az anya ötször annyi idős, mint ikrei külön-külön. Az apa négy évvel idősebb, mint az anya.

Hány évesek a család tagjai?

 

13. Az üveg

Az üdítőital üveggel együtt 84 forint. Az üdítőital 20 forinttal drágább, mint az üveg.

Mennyibe kerül az üdítőital, és mennyibe az üveg?

 

14. A hal

Egy hal feje 9 cm hosszú. A farka egyenlő hosszúságú a fejével, plusz a test hosszának a felével. A test hossza megegyezik a fej és a farok hosszúságának az összegével.

Milyen hosszú a hal?

 

15. Rokonság

Ha valaki anyjának anyósa az én anyám, az nekem kicsodám?

 

16. Almák

A kosaram fele tele van almával. Az almák kétharmada pontosan öttel több, mint az almák fele. Hány almám van?

 

17. Cukorkák

Marika egy zacskó cukrot kapott ajándékba. Miután megevett egyet, a maradék felét a kishúgának adta. Ezután megevett még egyet és a maradék felét odaadta a bátyjának. Ezután Marikának öt szem cukorkája maradt.

Hány szem cukorkát kapott Marika eredetileg?

 

18. Hatvan

Hogyan lehet hatvanat úgy két részre osztani, hogy az egyik rész hetede, egyenlő legyen a másik rész nyolcadával?

 

19. Négy szám

Van négy számom. Az összegük 27. Az első számból levonunk kettőt. A másodikhoz hozzáadunk kettőt. A harmadikat elosztom kettővel. A negyediket megszorzom kettővel. Az eredmény mindig ugyanaz.

Melyik négy számmal kezdtem el számolni?

 

20. A rendszám

A rendszámom négy páros számból áll. Az első és az utolsó számjegy azonos benne, és az utolsó két számjegyének összege, éppen fele annyi, mint az első két számjegyének összege. Mi a rendszámom?

 

21. Eszti és Éva

Ha Éva egy forintot ad Esztinek, akkor Esztinek pont kétszerannyi forintja lesz, mint Évának. Ha Eszter ad egy forintot Évának, akkor Évának ugyanannyi forintja lesz, mint Eszternek.

Hány forintja van Eszternek, és hány Évának?

 

22. Barátok

Egy munkahelyen dolgozik három jó barát lakatos, esztergályos és hegesztő munkakörben. A nevük: Balogh – Iványi – Szilágyi. A lakatosnak nincsenek testvérei, és ő a legfiatalabb. Szilágyi, aki Balogh testvérét vette feleségül, idősebb az esztergályosnál.

Kinek mi a foglalkozása?

 

23. Vásárlás

Egy kisfiút néhány forinttal engedett el vásárolni édesanyja. Pénze egyharmadáért csokit vásárolt, ami megmaradt, annak kétharmadáért tejet vett, és még mindig maradt 12 forintja, amiből répát vehetett.

Mennyi pénzzel indult el otthonról a kisfiú?

 

24. Életkor

Tamás azt mondja Jánosnak. Ha Te annyi idős leszel, mint én most vagyok, akkor együtt 90 évesek leszünk. De most én még kétszer olyan idős vagyok, mint Te voltál akkor, amikor és olyan idős voltam, mint Te most vagy.

Hány éves Tamás és János?

 

25. Útközben

Két ember utazik a vonaton Budapestről Győrbe. Az egyik budapesti, a másik győri. Az egyik azt mondja: Én most utazom harmincötször ezen a vonaton. A másik erre rávágja: Én huszonhatszor.

Melyik lakott Budapesten, és melyik Győrben?

 

26. Óramutatók

Az órán a nagy és kismutatók néha pontosan derékszögben állnak.

Hányszor alkotnak derékszöget 24 óra alatt?

 

 

VII. Logikusan

 

1. Kemény törvény

Egy ország szigorú uralkodója nem akart senkit sem beengedni birodalmába. A határfolyón épített hídra őrt állított, aki mindenkitől megkérdezte: Miért jössz? – Ha hazudott, fel kellett akasztani, ha igazat mondott a folyóba dobták. Senkinek sem sikerült birodalmába bejutnia. Volt egyszer egy paraszt ember, aki a parancs ellenére nyugodtan ballagott a határt lezáró híd felé. Miért jössz? – állította meg őt a kegyetlen őr. De az elképedt őr olyan választ kapott, hogy urának kemény parancsár szigorúan értelmezve, semmit sem tudott tenni a furfangos paraszttal.

Mit mondott a paraszt?

 

2. Életbiztosítás

A kalandos kedvű Peter Hobsen egy kis vitorlással nekivágott a tengernek, miután felesége javára óriási biztosítást kötött. Útjáról nem tért vissza, de másfél év múltán palackot fogtak ki a tengerből ezzel a szöveggel: Árbocom eltört, pár órám van hátra. Feleségemet értesítsék P. Hobsen, Lübeck. A keltezés 13 hónapos volt. Az asszony követelte a biztosítást és az üvegen látható elmosódott címke alapján a fűszeressel is bizonyította, hogy Hobsen valóban ilyen bort vitt magával. Azonban a biztosító egy súlyos kifogással a maga javára döntötte el az ügyet.

Mi volt ez a kifogás?

 

3. Ki, ki után?

Jancsi születésnapján az ünnepi tortát kellett szétosztani, de pillanatok alatt óriási zűrzavar támadt a gyerekek között a torta körül. Végül Jancsi papája azt ajánlotta, hogy álljanak fel kor szerint egymás mögé, s a legidősebb ehet majd először, és a legfiatalabb a végére marad.

- Jó ötlet – mondta Jancsi – akkor hát sorakozó! Tamás fiatalabb Péternél, Feri idősebb nálam, Hugó fiatalabb, mint Tamás, Péter idősebb Ferinél, és később született Tamásnál, Hugónál hamarabb született Feri. Hugó fiatalabb Péternél, Feri idősebb Tamásnál, én öregebb vagyok Hugónál, de fiatalabb Péternél, aki a társaságban a legidősebb, Hugó pedig a legfiatalabb.

Hogyan sorakozik fel az öt fiú?

 

4. A rejtekhely

Pisti kis növésű gyerek volt, de kisportolt és csupa izom. Peti jóval magasabbra nőtt és szintén kedvelte a sportokat. Sokat kószáltak együtt, volt néhány közös tervük, titkuk is, amiről gondosan naplót vezettek. Csak az volt a gond, hova rejtsék a naplót, hogy senki meg ne lássa.

Peti, aki egy kis földszintes házban lakott, azt ajánlotta, hogy húzzanak a naplóra műanyagzsákot, s dugják az ő házukban az eresz alá. Van ott egy jó hely, ahol senki rá nem bukkan.

- És létra is van? – kérdezte Pisti.

- Létra feltűnő – mondta Peti – Majd ráállsz a vállamra és tartalak, meglátod menni fog.

Nyomban nekiláttak a terv végrehajtásának. Pisti azonban Peti válláról nem érte fel a kiszemelt helyet.

- Csak pár centivel lennék magasabb! – mérgelődött

Igazán alig pár centi hiányzik, hogy elérjem a kiszemelt hézagot.

.- Tudom, már mit tegyünk – döntött Peti. – S valóban két perc múlva bent volt a napló a rejtekhelyen.

Ha semmire sem álltak fel, vajon hogyan tették?

 

5. Homokóra

Vannak emberek, akiknek nincs szükségük órára, a nélkül is boldogulnak. Kertalaki szaki is remekül megvolt időmérő nélkül. Azaz nem teljesen, mert reggelente felkelés után szépen kikészítette három különböző homokóráját: 1 háromperceset: pirítósra, egy négyperceset lágy tojásra: 1 ötperceset: teára, de csakis homokórával.

Naponta elkészítette a bőséges reggelit, természetesen a homokórák segítségével, és egy napon megtörtént a baj, a konyhakőre esett a négyperces homokóra, és összetört. Kertalaki vigasztalhatatlan volt.

Hogyan főzze meg ezek után időre a lágy tojást – pontosan négy percig?

 

6. Robi a sivatagban

Barátunknak a sivatagon keresztül hatnapos utat kell megtennie a legközelebbi városig. Ő azonban egymaga legfeljebb csak négy napra elegendő vizet és élelmet tud magával vinni. Többen vállalkoznának rá, hogy elkísérik. De négy nap elteltével valamennyiük élelme elfogyna, mert senki sem tud annál többet magával vinni, mint amennyi négy napra elegendő.

Vajon mi a megoldás, hogy mégis elérjék a sivatag túloldalán lévő várost?

 

7. Fogadás

Tornyai és Kikindai jó barátok voltak, együtt nyaraltak Gálszilason. Sok mókás vetélkedésben ugratták egymást, és az utolsó estén fogadást kötöttek, hogy ki ér előbb Budapestre. Tornyai reggel Kikindainak csak hűlt helyét találta. Megtudta, hogy a szomszéd gazdával már korábban elszekerezett. Cseppet sem bosszankodott, hanem kiállt az országútra, és egy teherautóra kéredzkedett fel, és félóra múlva nevetve robogott el az ámuló Kikindai szekere mellett. Éppen jókor érkezett Pusztaszabolcsra, mert a pesti gyors indulóban volt. Hanem egy üresnek vélt fülkében ott találta Kikindait. Kiderült, hogy egy Trabantra szállt át a szekérről, így sikerült megelőznie a barátját. Nevetve mondta a vele szemben helyet foglaló Tornyainak:

- Fuccs a fogadásnak pajtás! Egyikünk sem nyert!

Negyedóra múlva már feltűntek Nagytétény első házai. Tornyai ekkor nyitott tenyerét Kikindai orra alá tartotta:

- Ide a tétet komám, mert én lettem a győztes!

Hogyan lehetséges ez?

 

8. A Lottózó házaspár

A lottózó házaspár mindjárt az első helyen foglalt a nyilvános sorsoláson, és mindketten nagyon izgatottak voltak. De amikor az első kihúzott számot kiáltották, felcsillant a szemük. A másodiknál mosolyogva néztek egymásra, a harmadiknál boldogan szorongatták egymás kezét, amikor vége volt a húzásnak, túláradó örömmel csókolták meg egymást, és elégedetten távoztak. Ekkor egy férfi lépett eléjük, és tisztelettel mondta:

- Nem kerülhette el a figyelmünket, hogy a mai sorsolás eredménye mit jelentett Önöknek. Örülök, hogy hivatali minőségemben elsőnek gratulálhatok.

- Gratulálni? – csodálkozott a férfi – Mihez?

Miért nem fogadhatták el a gratulációt?

 

VIII. Táblás

 

1. Adattár

Adva van öt diák: Popov – Ivanov – Sopov – Tonev – Kolev és öt tantárgy: irodalom – matematika – orosz – történelem – ének. A diákokról még a következőket tudjuk:

- Popov és Ivanov nem szereti a művészeteket.

- Sopov, Ivanov és Kolev holnaptól egy nyári orosz nyelvtanfolyam hallgatója

- Kolev, Sopov, Popov és az, aki a matekot szereti, szomszédok

- A matematika és a történelem kedvelői gyakran sakkoznak Sopovval

- Sopov és a zenekedvelő diák verseny győztesek

Melyik diáknak melyik a kedvenc tantárgya?

 

2. Három jó barát

Adva van három barát: Berkes – Jármai – Sós.

A foglalkozásaik: pénztáros – anyagbeszerző – könyvelő.

Hármukról még a következő adatok állnak rendelkezésünkre:

- A könyvelő egyetlen gyermek, neki van a legkevesebb fizetése.

- Sós, aki Berkes húgát vette feleségül, többet keres, mint az anyagbeszerző.

Mi a három barát foglalkozása?

 

3. Kovács család

Adva van a család: Kovács János – felesége – fiuk – Kovács János nőtestvére – Kovácsné édesapja.

A foglalkozásaik: közért elárusító – postatisztviselő – esztergályos - bíró – tanító.

A családról még a következőket tudjuk: A bíró és a tanító nem vérrokonok.

- Az elárusító idősebb, mint a sógornője, de idősebb a tanítónál is

- Az esztergályos, aki vállalata futballcsapatának edzője, idősebb, mint a postatisztviselő

Mi a család tagjainak a foglalkozása?

 

4. Főnök és titkárnő

Ugyanannak a háznak más-más emeletén van: egy ügyvédi munkaközösség, egy orvosi rendelő és egy építési tervezőiroda.

A három vezető: Pusztai János – Robos Péter – Sas István.

Titkárnőik: Acél Mária – Benedek Ilona – Cobor Sára.

A következőket tudjuk még róluk:

- Az ügyvédi munkaközösség a földszinten van.

- Benedek Ilonát nem a főnöke kérte feleségül, hanem Sas István, s mindennap együtt mennek ebédelni.

- Acél Mária délben felmegy a lépcsőn, hogy Roboz titkárnőjével ebédeljen.

- Pusztai János leküldte a titkárnőjét, hogy a tervezőirodában kérjen kölcsön másnapig néhány bélyeget.

Ki melyik irodának a vezetője és ki a titkárnője?

 

5. Döntő az olimpián

Adva van hat versenyző: A és B európai, C és D afrikai, E és F amerikai kontinensről.

A következőket tudjuk a végső sorrendről:

- A megelőzte F-et

- Afrikai csapat az aranyérmes

- B megelőzte D-t

- a két amerikai váltó közé beékelődött az egyik európai váltó

- az egyik afrikai váltó lemaradt minden csapat mögött

- F megelőzte B-t

- E megelőzte F-t

Mi volt a verseny végső sorrendje?

 

6. Öt úszó versenye

Az öt versenyző nyilatkozott az úszás után, de a megadott két információjuk közül mindig csak az egyik igaz. Nyilatkozatok:

András:          Dezső végzett a második helyen – én lettem a harmadik

Béla:               én értem el a legjobb eredményt – 2. Csaba lett

Csaba:           3. lettem – Béla utolsó lett

Dezső:           2. helyen végeztem – Ernő erejéből a 4. helyre futotta

Ernő:              egyetlen úszót sikerült megelőznöm – a versenyt András nyerte

Mi volt verseny végső sorrendje?

 

7. Torkoskodás

A család gyerekei: Julcsa – Pista – Erzsi – Jóska.

Vacsora közben az egyik széttörte a porcelán tányérját. A következőket vallották:

Julcsa –         nem én borítottam ki a vacsorát

            én csak akkor jöttem ki a konyhába, amikor Pista már itt volt.

            Jóska később jött ki, mint én

Pista –                        nem én borítottam ki a vacsorát

                        én csak akkor jöttem ki a konyhába, amikor Julcsa már itt volt

                        a konyhába Jóska jött ki utoljára

Erzsi –                        nem én törtem össze a tálat

                        Julcsa is, Pista is egyszer hazudott,

            amikor kijöttem a konyhába, Jóska már itt volt.

Jóska –          nem én ütöttem a földre a vacsorát,

            utoljára szaladtam ki a konyhába, amikor meghallottam a csörömpölést.

            Pista jött ki először a konyhába.

A gyerekek közül csak egy mondott mindig igazat, az, aki utoljára jött ki a konyhába.

A többiek közül mindig csak 2 – 2 alkalommal mondtak igazat és egyszer füllentettek.

Ki borította ki a vacsorát?

 

8. Három a kislány

Három fiú ismeretséget akar kötni három leánnyal. Három kérdést tettek fel a lányoknak:

Hova jártok iskolába -          X – mindhárman gimnazisták vagyunk

                                   Y – gimnáziumba járok

                                   Z – nincs köztünk ipari tanuló

Hogy hívnak benneteket -   X – Éva a nevem

                                   Y – az én keresztnevem a legrövidebb a 3 közül

                                   Z – Ilonka a nevem

Mutassátok be egymást -    X – közülünk Anna már nem jár a Berzsenyi gimnáziumba

                                   Y – egyikünk Ágnes, technikumba jár

                                   Z – mind osztálytársak vagyunk

A lányok közül egy mindig igazat mondott, a másik mindig hazudott, a harmadik egyszer füllentett csak, a nevét megadva. Hogy hívják a lányokat, és milyen iskolába járnak?

 

9. Úszóverseny

Az úszóverseny két versenyző nagy harcát hozta, miközben két fő sereghajtó volt.

A versenyről a nyolc versenyző közül hat nyilatkozott:

A – nagyon örülök, hogy F-t is, H-t is sikerült megelőznöm

B – legyőztem C-t, és ezúttal is sikerült legyőznöm A-t

C – jobb, ha nem is nyilatkozom

D – nem sikerült ugyan C-t legyőznöm, de közvetlenül utána végeztem

E – sajnos megint lemaradtam G mögött

F – hiába akartam H-t utolérni, nem sikerült

Mi volt a verseny végeredménye?

 

10. Lopás

Egy tanítónő erszénye elveszett. Kihallgatták az öt gyanúsítottat.

Azt tudjuk még, hogy mindegyikük egyszer hazudott.

Vallomásaik:

Lilian –           én nem loptam el az erszényt,

            soha életemben nem loptam semmit

            Theo volt a tettes.

Jane –                       én nem loptam el az erszényt,

            az én apám elég gazdag, nekem van saját erszényem.

            Margaret tudja, hogy ki a bűnös.

David –           én nem loptam el az erszényt.

            Margaret csak az óta ismer, amióta iskolába kezdtünk járni.

            Theo a tettes.

Theo –           nem vagyok bűnös.

            Margaret a tettes.

            Lilián hazudik, amikor azt állítja, hogy én loptam el az erszényt.

Margaret –     én nem loptam el az erszényt.

            Jane a bünős.

            David kezeskedhet rólam, hiszen ismer születésem óta.

Ki lopta el az erszényt?

 

11. Évike és a színes játékszerek

Évikének öt különböző színű doboza van: fehér – fekete – piros – kék – zöld.

És van 2 -2 golyója az előbbi színekből, összevissza helyezve a dobozokban:

- egyik golyó sincs a vele azonos színű dobozban

- a piros dobozban nincs kék golyó

- az egyik semleges színű dobozba egy piros és egy zöld golyó került

- a fekete dobozba hideg színű golyók kerültek

- az egyik dobozban egy fehér és egy kék golyó van

- a kék dobozban van egy fekete golyó

Melyik dobozban milyen színű golyók vannak?

 

12. Katonatisztek

Egy társaságban öt katonatiszt van: gyalogos – tüzér – repülő – híradós – hadmérnök.

A rendfokozatuk: százados – őrnagy – őrnagy – őrnagy – alezredes.

A következőket tudjuk még róluk:

- János rendfokozata megegyezik hadmérnök barátjával

- a híradós tiszt jó barátságban van Ferenccel

- a repülőtiszt nemrég Bélával és Lajossal együtt Ferencnél járt vendégségben

- a múltkor a tüzérnek és a hadmérnöknek majdnem egyszerre romlott el a rádiója.

- Kérésükre mind a két esetben Lajos hívta segítségül a híradóst, és nem is hiába. Azóta mindkettőjük rádiója jól működik.

- Ferenc eredetileg repülő akart lenni, de hadmérnök barátjának tanácsára mégis más fegyvernemet választott.

- János Lajosnak, Béla pedig Ferencnek tiszteleg előre

- András az ötödik tiszt, tegnap látogatóban volt Lajoséknál

Kinek mi a rendfokozata és melyik alakulatnál dolgozik?

 

13. Kultúrprogram

A négy fiúból álló baráti kör: Csaba – András – Béla – Dezső most külön-külön szervezet magának randevút a következő lányokkal: Olga – Panni – Rozi – Sári.

Programjaikról a következőt tudjuk még:

- András hangversenyre ment

- Béla Olgával töltötte az estét

- Csaba nem is látta Rozit

- Panni moziban volt

- Rozi viszont színházban

- a társasághoz tartozik Dezső és Sári

- mindegyik fiúnak egy-egy leánnyal volt közös programja

- az egyik pár kiállításon volt

Ki kivel és hol járt ezen az estén?

 

14. Sportolók

Hat jó barát: András – Béla – Csaba – Dezső – Elemér – Ferenc különböző sportágakat űz: kettő focizik – kettő magasugró – egy úszó és egy vízilabdázó. Három egyesületben sportolnak: kettő a Vasasban – kettő a Dózsában – kettő az FTC-ben.

A következőket tudjuk még róluk:

- Béla edzései a Sportuszodában vannak. Mostani egyesületéhez az FTC-ből ment át

- a Dózsában játszók nem labdajátékosok

- egyikük keresztneve is, egyesületének neve is, sportágának neve is ugyan azzal a betűvel kezdődik, s mindig is ugyanazt a sportágat művelte, ugyanabban a klubban

- Csaba nem tud úszni

- a két Vasas-belli különböző szárazföldi sportot űz

- Elemér régebben gyakran játszott Feri ellen, de azután abbahagyta azt a sportágat.

- András és Elemér klubtársak

Ki milyen sportot űz, és melyik egyesületben?

 

15. Baráti vacsora

Egy baráti vacsora után megkérdeztük a házaspárokat, és a következőket mondták:

András –        mind a három férj öt évvel idősebb, mint a felesége

Éva –              nem titkolom, én vagyok itt a legidősebb nő

Imre –             Juliskával együtt 52 évesek vagyunk

László –         Hatunk életkora együtt 151 év

Juliska –        Lászlóval együtt 48 évesek vagyunk

Márta –           háziasszony, éppen a konyhában volt.

Hány évesek a nők és a férfiak összesen?

 

16. Három lakóhelyen

Adva van három barát: Aladár – Béla – Balázs:

A foglalkozásaik: asztalos – bádogos – agronómus.

Lakóhelyeik: Budapest – Békéscsaba – Aszód.

A következőket tudjuk még róluk:

- Balázs csak ritkán látogat el a fővárosba, pedig minden rokona Budapesten lakik.

- két olyan ember is van, akinek foglalkozása és a lakóhelye is ugyanazzal a betűvel kezdődik, mint a neve

- az asztalos felesége Balázs húga

Kinek mi a foglalkozása és hol lakik?

 

17. Csúcsforgalom

Négy utassal készült a délutáni csúcsforgalomról riport: Aladár – Vilmos – Péter – Lajos.

A következő villamosokon utaztak: 55 – 15 – 25 – 33.

Foglalkozásaik: lakatos - villanyszerelő - kárpitos - marós.

A következőket tudjuk még róluk:

- Vilmos villamosának száma nem eggyel kezdődik

- a 33-ason vasmunkással készült a riport

- a marós olyan villamoson utazott, amelynek számában a jegyek összege ugyanannyi, ahány betűből a keresztneve áll

- Lajos olyan villamoson beszélt, amelynek száma két azonos jegyből állt

- a villanyszerelő keresztneve más betűvel kezdődik, mint a foglalkozása

- Péter az iránt érdeklődött, hogy át tud e szállni közvetlenül a 25-ösre

- Lajos mondta - rossz villamosra szálltam, átszállok az 55-ösre

Kinek mi a foglalkozása és melyik villamoson utazott?

 

18. Eszpresszóban

Négy barát ül egy eszpresszó asztalánál: Sándor – Gábor – László – Zoltán.

Négyféle italt: bor – sör – megylé – Coca-Cola és

négyféle ételt: szendvics – 4 krémes – 3 pogácsa – fagylaltot rendeltek.

A következőket tudjuk még róluk: (beszélgetésüket hallgatva)

-Zoltán – figyelmeztetem, én antialkoholista vagyok

- Pogácsa az a bor vagy a sör mellé való. Pedig én nem ahhoz rendeltem – mondja a társaság Zoltán mellett ülő tagja, és elveszi a pogácsát

- Nem meleg a söröd? – csak a te fagylaltod legyen ilyen hideg válaszolta Sándor

- László – én az édes dolgokat nem eszem

- Sajnos pogácsát elfelejtettem rendelni, de a megylé az enyém – mondja egyikük

- Sándor – nem rendeltem süteményt – és közben az eléje tett borospoharat is eltolja

Ki mit rendelt az asztalnál?

 

19. Füllentők klubja

Négy jó barát megalakította a füllentők klubját. Össze is ültek egy próbabeszélgetésre, azzal a kikötéssel, hogy igazat mondani tilos. A társalgás a következőképpen zajlott le:

János – szerencsére nem a hármas számú székre ültem

László – én annak örülök, hogy az a Feri ül velem szemben, akinek fehér Trabantja van

János – igen, én is látom, hogy Feri az egyes, Ottó viszont nem a négyes számú széken ül

Feri – ugye nem baj, Laci, hogy a Fiatod mellé állítottam a piros színű kocsimat

Ottó – Lacinak nincs sárga színű kocsija, és János sem Trabanttal érkezett

János – Ferinek ugyan nincs Ladája, de a piros kocsi a tied, Ottó

Ki hol ült, és milyen színű illetve típusú kocsival érkezett?

 

20. Édes otthon

Öt család lakik egy lakónegyedben, mindegyiküknek más színű háza van. Az alábbi adatokból kell megtudni, mindegyik család házának nevét, helyét és azt, hogy milyen színűre van festve?

-                      Nortonék házának nevét a kertben álló fa után adták: nem feketére festették

-                      A kék színű ház a Szabolcs utcában található – Nem Fűzfa-laknak hívják

-                      Turnerék a Borsod utcában laknak, Jacksonék pedig a Zsindelyes nevű házban

-                      Akáclak nevű ház a Zemplén utcában található – Robinsonék nem abban laknak

-                      a zöld ház nem a Pilis utcában van, és a sárga ház, amely nem Turneréké, a Rózsaház nevet viseli

-                      Smithék háza pirosra van festve, míg az Orgona-lak fekete

-                      a Kanizsa utcában nem Robinsonék laknak, s zöldre van festve

Ki milyen elnevezésű, melyik utcában, és milyen színű házban lakik?

 

 

IX. Számlogika

 

1.    1 – 4 – 17 – 40 – 73 – 116 – 169 -?

 

2.    50 – 44 – 40 – 31 – 27 – 18 – 14 -?

 

3.    29 – 18 – 48 – 32 – 67 – 42 – 86 -?

 

4.    83 – 77 – 84 – 60 – 24 – 18 – 18 -?

 

5.    17 – 16 – 21 – 12 – 15 – 36 – 63 -?

 

6.    2 – 2 – 3 – 4 – 9 – 32 – 283 -?

 

7.    66 – 48 – 45 – 32 – 19 – 21 – 15 -?

 

8.    4 – 16 – 27 – 37 – 46 – 54 – 61 -?

 

9.    2 – 1 – 6 – 2 – 10 – 3 – 14 -?

 

10.  0 – 5 – 8 – 17 – 24 – 37 – 48 -?

 

11.  9 – 11 – 15 – 21 – 29 – 39 – 51 -?

 

12.  8 – 1 – 14 – 7 – 20 – 13 – 26 -?

 

13.  27 – 35 – 36 – 39 – 48 – 53 – 36 -?

 

14.  152 – 88 – 56 – 40 – 32 – 28 – 26 -?

 

15.  21 – 14 – 43 – 36 – 65 – 58 – 87 -?

 

16.  9 – 11 – 15 – 21 – 29 – 39 – 51 -?

 

17.  4 – 1 – 12 – 13 – 28 – 33 – 51 -?

 

18.  7 – 19 – 32 – 46 – 61 – 77 – 94 -?

 

19.  1 – 5 – 7 – 17 – 31 – 65 – 127 -?

 

20.  97 – 34 – 46 – 22 – 26 – 14 – 18 -?

 

21.  4 – 7 – 9 – 11 – 14 – 15 – 19 -?

 

22.  92 – 75 – 83 – 66 – 74 – 57 – 65 -?

 

23.  18 – 17 – 14 – 13 – 10 – 9 – 6 -?

 

24.  3 – 9 – 4 – 12 – 7 – 21 – 16 -?

 

25.  1 – 1 – 2 – 6 – 24 – 24 – 48 -?

 

26.  2 – 12 – 32 – 72 – 152 – 312 – 632 -?

 

27.  11 – 6 – 18 – 13 – 39 – 34 – 102 -?

 

28.  0 – 1 – 2 – 5 – 10 – 15 – 30 -?

29.  251 – 246 – 231 – 206 – 171 – 126 – 71 -?

 

30.  241 – 175 – 120 – 76 – 43 – 21 – 10 -?

 

31.  7 – 10 – 17 – 27 – 44 – 71 – 115 -?

 

32.  2 – 5 – 12 – 27 – 58 – 121 – 248 -?

 

33.  40320 – 5040 – 720 – 24 – 6 – 2 -?

 

34.  4 – 7 – 9 – 14 – 21 – 33 – 52 -?

 

35.  0 – 1 – 2 – 5 – 14 – 75 – 1056 -?

 

36.  4 – 12 – 30 – 56 – 90 – 132 – 182 -?

 

37.  5 – 6 – 11 – 17 – 28 – 45 – 73 -?

 

38.  4 – 7 – 12 – 19 – 28 – 39 – 52 -?

 

39.  2 – 5 – 12 – 27 – 58 – 121 – 248 -?

 

40.  5040 – 720 – 120 – 24 – 6 – 2 – 1 -?

 

41.  2 – 12 – 31 – 68 – 141 – 286 – 575 -?

 

42.  79 – 16 – 14 – 15 – 24 – 30 – 18 -?

 

43.  4 – 14 – 3 – 10 – 2 – 6 – 1 -?

 

44.  1 – 3 – 25 – 28 – 61 – 65 – 109 -?

 

45.  54 – 30 – 28 – 16 – 14 – 8 – 6 -?

 

46.  35 – 70 – 51 – 32 – 13 – 30 – 11 -?

 

47.  1 – 4 – 17 – 40 – 73 – 116 – 169 -?

 

48.  53 -44 – 40 – 31 – 27 – 18 – 14 -?

 

49.  29 – 18 – 48 – 32 – 67 – 42 – 86 -?

50.  6 – 12 – 3 – 6 – 2 – 4 – 2 -?

 

51.  6 – 16 – 4 – 20 – 5 – 28 – 7 -?

 

52.  1800 – 300 – 60 – 15 – 5 -?

 

53.  2 – 4 – 12 – 48 – 240 -?

 

54.  5760 – 576 – 72 – 12 – 3 -?

 

55.  20 – 40 – 120 – 480 – 2400 -?

 

56.  191 – 164 – 137 – 110 – 83 – 56 – 29 -?

 

57.  1/9 – 1/9 – 2/9 – 2/3 – 8/3 – 40/3 – 80 -?

 

58.  88 – 87 – 84 – 78 – 68 – 53 – 32 -?

 

59.  3 – 7 – 10 – 17 – 27 – 44 – 71 -?

 

60.  0 – 81 – 82 – 153 – 164 – 225 – 246 -?

 

61.  74 – 24 – 8 – 4 – 2 – 2 – 2 -?

 

62.  24 – 39 – 60 – 93 – 150 – 255 – 456 -?

 

63.  1 – 5 – 13 – 29 – 61 – 125 – 253 -?

 

64.  2 – 5 – 13 – 31 – 69 – 147 – 305 -?

 

65.  38 – 49 – 62 – 70 – 77 – 91 – 101 -?

 

66.  3 – 4 – 9 – 32 – 155 – 924 – 6461 -?

 

67.  13 – 17 – 17 – 21 – 25 – 33 – 45 -?

 

68.  3 – 4 – 7 – 12 – 19 – 28 – 39 -?

 

69.  5 – 4 – 5 – 8 – 13 – 20 – 29 -?

 

70.  4 – 6 – 10 – 18 – 34 – 66 – 130 -?

71.  989 – 26 – 16 – 21 – 12 – 15 – 36 -? 

 

72.  0 – 36 – 72 – 108 – 144 – 180 – 216 -?

 

73.  54 – 41 – 36 – 25 – 21 – 12 – 9 -?

 

74.  80 – 60 – 43 – 29 – 18 – 10 – 5 -?

 

75.  1 – 5 – 17 – 53 – 161 – 485 – 1457 -?

 

76.  13 – 85 – 9 – 18 – 5 – 32 – 1 -?

 

77.  1 – 1 – 6 – 12 – 17 – 51 – 56 -?

 

78.  28 – 38 – 49 – 62 – 70 – 77 – 91 -?

 

79.  9 – 11 – 15 – 21 – 29 – 39 – 51 -?

 

80.  7 – 19 – 32 – 46 – 61 – 77 – 94 -?

 

81.  97 – 34 – 46 – 22 – 26 – 14 – 18 -?

 

82.  4 – 7 – 9 – 11 – 14 – 15 – 19 -?

 

83.  92 – 75 – 83 – 66 – 74 – 57 – 65 -?

 

84.  3 – 9 – 4 – 12 – 7 – 21 – 16 -?

 

85.  1 – 1 – 2 – 6 – 24 – 24 – 48 -?

 

86.  11 – 6 – 18 – 13 – 39 – 34 – 102 -?

 

87.  0 – 1 – 2 – 5 – 10 – 15 – 30 -?

 

88.  7 – 10 – 17 – 27 – 44 – 71 – 115 -?

 

89.  241 – 175 – 120 – 76 – 43 – 21 – 10 -?

 

90.  251 – 246 – 231 – 206 – 171 – 126 – 71 -?

 

91.  53 – 44 – 40 – 31 – 27 – 18 – 14 -?

92.  35 – 70 – 51 – 32 – 13 – 30 – 11 -?

 

93.  29 – 18 – 48 – 32 – 67 – 42 – 86 -?

 

94.  83 – 77 – 84 – 60 – 24 – 18 – 18 -?

 

95.  2 – 2 – 3 – 4 – 9 – 32 – 283 -?

 

96.  66 – 48 – 45 – 32 – 19 – 21 – 15 -?

 

97.  0 – 5 – 8 – 17 – 24 – 37 – 48 -?

 

98.  8 – 1 – 14 – 7 – 20 – 13 – 26 -?

 

99.  27 – 35 – 36 – 39 – 48 – 53 – 36 -?

 

100. 21 – 14 – 43 – 36 – 65 – 58 – 87 -?