Szójátékok

 

I.                    Szókincs

 

 1. Betűbarkácsolás

Olyan szópárokat kell találni és mondatba ültetni, amelyek mindössze egy betűvel különböznek egymástól, de a szó belsejéből hiányzó betűtől a mondat értelme teljesen megváltozik.

Példa:              Dugjátok el, amitek van, mert jön a dézsmaszedő – dézsaszedő. 

 

 1. Kezdőbetűváltás

Játékunkban olyan szavakat kell gyűjteni, amelyekből nyitó vagy záró, esetleg mindkét fajta (mással) magánhangzójuk elhagyása után, valamilyen új szó formálható. Lehet nehezíteni is a játékot, ha meghatározzuk, hogy az új szavak csak tulajdon nevek lehetnek.

Nézzünk erre néhány példát.    gabona            --   Abon

                                                           briós                --   Rió

                                                           Csikar              --   sika

                                                           Bolti                 --   Olt   stb.

            Teljes mondatok estén. A mondat eredeti formáját kell visszaállítani:

            Példa:              mét mel a gedi fagyár. = Ismét üzemel a szegedi gyufagyár.

            

 1. Monogramjáték

Egy-egy monogram nagyon sok nevet takarhat. Játékunk ezt használja ki, a feladványként csak egy monogramot adunk fel, vagy meghatározzuk a szóba jöhető személyek körét (író stb.), vagy e nélkül kell összegyűjteni azokat a neveket, amelyeket idézhet az a monogram. 

A legtöbb nevet összegyűjtő győz itt is.

             Például: K. F.              Karikás Frigyes –         Kazinczy Ferenc –        Kempelen Farkas

                                   Kerényi Frigyes –         Kis Ferenc          –       Korányi Frigyes

                                   Kossuth Ferenc –         Kölcsey Ferenc  –        Kubinyi Ferenc                         stb.

 

 1. Szóösszetétel rövidítés

      Az összetett szavakat szabályosan úgy rövidítjük, hogy egybevonjuk alkotórészeik (elő és utótagjuk) kezdőbetűjét és pontot teszünk a betűkapcsolat után. Ugyanaz az összetétel több szó rövidítésére is utalhat és ez játékunk alapja is. A játékvezető csak a kezdőbetűket adja meg, s ez alapján kell összegyűjteni megadott időre a lehetséges megoldásokat.

             Példa U.H.                  Úgyhogy    -     úszóhártya -      úszóhíd        -   úszóhólyag

                                    Úthenger   -      úthálózat    -      úthasználat   -   újhagyma

                                    Újsághír    -       újhold         -     úsághírdetés                                        stb.

     

 1. Szólétra

            Hogyan készül a szólétra?  Úgy, hogy készen kapjuk fokát, azaz a hangalak középső részét. Ezt kell beütni a létra két gerendájába: a szó kezdő és záró mássalhangzója közé, azaz minél több szót kell kitalálni, amelynek a megadott hangalak a közepe.

            Példa:      .ara.  

                        Barakk - darab - farag - garas - harag - harap - garat - karaj - marad - marat        stb.

            Történhet úgy is, hogy tetszőleges számú betűt írtatunk fel a hangalak elé és mögé.

            Példa.     .ara . 

                        maskara - darabol - karambol - aranyos                                                                       stb.

 

 

6.    Szókincspróba

            Hiányos hangalakokat adunk meg, amelyekből a kezdő mássalhangzók, vagy kezdőbetűk hiányoznak.

            Győz az a játékos, akinek a legtöbb ilyen szót sikerült összeírnia.  

            Példa:      . ál 

                        bál – hál – mál – nyál – sál— sál – tál                             és ezek még csak három betűsök.

            Játszható úgy is, hogy az utolsó betű, vagy betűk hiányoznak. A feladat ezúttal is minél több szó keresése.

            Példa:   Lá  . 

                        Láb – lágy -- lám - lány – láp – láss – lát – láz                és így tovább.

            A Szóvégmutató szótár c.könyv szerint van választék bőven.

            Például:                       2 betűs szó     ÁS -33212,  ÉZ - 412

                                          3 betűs          TÁL - 141

                                                4 betűs           ALOM - 202                   szóvégén található

            Lehetséges változatok még:   

                  a/         utolsó szótagot elhagyva ismét értelmes szót kapunk

                  b/         középső szótagot elhagyva ismét értelmes szót kapunk

                  c/         egy betű hozzátételével újabb szót kapunk

                  d/         első vagy az utolsó kettő betű elhagyásával ismét értelmes szót kapunk

                  e/         ugyanarra a betűre végződő szavak: pld. U-ra végződő főnevek

                  f/          ugyan avval a betűvel kezdődő szavak: b-vel kezdődő egytagú főnevek

                        g/         összetett szavak alkotása megadott előtaggal pld. Kor főnévből

                        h/         ABC egy betűjével kezdődő híres emberek nevének gyűjtése: pld. M-el írók

 

 1. Rokonszavak

   Sokszor -merő kényelemszeretetből- agyonhasználunk egy szót. Akkor is vele fejezzük ki magunkat, ha tucatnyi rokon értelmi szó kínálkozik az árnyaltabb közlésre. Tehát feladatunk minden megadott szóra rokonértelmüket kell gyűjteni.

   Példa:              eszik,

                          Kajál, lakmározik, nyámmog, harap, burkol, fal, táplálkozik, falatozik, eszeget,                          eddegél, majszol. papizik, tömi magát (fejét, majmot ) gallérja mögé (orra alá)                         hányja az ételt., étkezik, fogyaszt, emészt.

   Egy másik változata szerint olyan rokon értelmű szavakat kell találnunk, hogy azokban csak egyetlen egy magánhangzó fordul elő, de az akár többször is. Hogy melyik, azt a játékvezető mondja meg!

   Példa:              Bolond    ü-vel    Süsü

                        Mászkál  ö-vel    Ődöng

 

8.    Szónyilvántartás

             A játékvezető kérdésére olyan szavakat kell gyűjteni, amelyekben egy bizonyos betű vagy betűk szerepelnek a szó egy előre meghatározott helyén.

            Példa:             előtagban j, utótagjában ly        -- bájmosoly, sajtlyuk, tejtartály,                        stb.

                                    szó belsejében  nny                            -- gennyes, szennyes, mennyei,           stb.

 

9.   Többtagú szavak

      Olyan többtagú szavakat kell gyűjteni, amelyekből ha a középső szótagot kihagyjuk, új értelmes szót kapunk. Játszható fordítva is, amennyiben a megadott kéttagú szavakat kell, új háromszótagú szavakká kiegészíteni. 

      Példa:              Kaszalap          -  kalap                        valóság            -   vaság

                             épület              -  élet                           megoldás         -   megás

                            

 

10. Szomszédok

      Ha a szavak közötti sorrendet hátulról számított betűrend alapján vesszük, érdekes játékra nyílik lehetőség. A játékvezető megad egy szót, amelynek a szomszédait kell kitalálni a játékosoknak. A szomszédok a hátulról számított sorrendben előtte és utána elhelyezkedő szavakat jelölik. Győz az aki, eltalálja, vagy a legközelebbit találja el. (lelőhely: Szóvégmutató szótár)

   Példa:                          Kohol – azték – csoki – pufajka

      Megoldás:                               mindenhol        --  alkohol

                                          vízfesték          --  ragaszték

                                         kroki                --  elnöki

                                         szárazdajka      --  balalajka   (szó előtti és utáni szavak)

 

 1. Álikerszók

      Játékunkban olyan szavakat kell gyűjteni, amelyekben a szó eleje a szó második részében megismétlődik. A játékot még azzal nehezítjük, hogy előre megadjuk a szó betűszámát.

      Példa:                          3+3   testes – gyöngyön

                                         4+4   eledeled -- szemészemé

                                         5+5   etettetett -- megremegre

                                         6+6   elénekelének –bölcsőből-cső

 

 1. Nagyszavakban kis szavak

            Olyan szavakat kell kitalálni, melyek hasonlóképpen értelmes kisebbekből állnak össze.

            Játékunknak négy fokozata van.

            Vegyes játék, amelyben vegyes szófajok keverednek egymással.

            Példa:                         ti-por-tál, komp - oszt.

            Főnév játékban a hosszabb szót két vagy több főnévből kell összeállítani.

            A teljes szónak már nem kell főnévnek lennie.

            Példa:                         zab – álom, szem – érem,

            Az igejátékban több igéből kell tetszés szerinti szófajú szót összeállítani.                               

             Példa:                        marad-ás-hoz, lő-dörög.

            A fordítás játékban olyan szót kell találni, melynek fele egy szó, a másik fele pedig az első fél pontos idegen nyelvű fordítása, kiejtés szerint írva.

            Példa:                          ő-zi (német sie), úr-vacsora (német Uhr, angolul watsh=óra)

   

 1. Szóbravúrok

            Játékunkban olyan szavakat kell gyűjteni, amelyek a szó kezdő mássalhangzója nélkül is értelmesek maradnak!

            Példa:                         néma H

                                               Hőskor – őskor, Havas – avas, Harmada – armada, Holló – olló

            Játszható úgy is, ha a kezdő mássalhangzót felcseréljük, s ekkor is értelmes szót kapunk!

            Példa:                         Sz. helyet S

                                               Szótlan- sótlan, Szoros-soros, Szegély- segély, szintér-sintér.

            Vagy úgy, hogy egy névelőt ragasztunk a szóhoz és így alakul ki új értelmes szó.

            Példa:                          Lapozás-alapozás, pad- apad.

            Vagy a végére teszünk névelőt.

            Példa:                          kelt-kelta, szén –széna.

 

 

 

 

 

II.                  Foghíj beépítés

 

 1. Szótöredék

      Minden szótöredéket egy előre meghatározott fajta szóval kiegészítve értelmes szót kapunk.

      Ez  a kiegészítő szó lehet : folyónév, földrajzi név, állatnév, stb.

      Példa:              Folyónév          SO+++++L      Dráva

                                         Földrajzi név     BA++++++HA              Bakony

                                         Állatnév            +++OLAT         Hód

                              Személynév     KOS+++++TA              Ármin     

.

 1. Szóbeültetés

Egy megadott szóba kell minél több olyan szót (szótagot) ültetni, amely ott gyökeret verve értelmessé teszi azt. Győz a legtöbbet összegyűjtő.

Példa:              MEG…LŐ   =    megdűlő – megdőlő – megellő – megélő - meghűlő

                                                megkelő – meglelő – megölő – megőrlő - megsülő

                                                           megszelő – megszülő – megtelő – megtörlő – megülő                        stb.

 

 1. Hiányzik egy név

Következő játékunk minden mondatában egy név beírásával olvashatóvá válik a szöveg. Tehát melyek a hiányzó nevek?

Példa:              Vannak fur… …bonák is.

                        Néha a s …  …n furcsa.

                        Ezt a kari …   …n levágnám.

                        A koc…   sok a rakomány

Megoldás:        Csaba – Orsolya – Máté - Simon

 

 1. Foghíjasan

Egyik változata szerint ugyan abba a vázszerkezetbe többféle megoldás változata is elképzelhető.

Ezek összegyűjtése a cél.

Példa:              K+R+M

                        M+D+R

                        B+K+S

                        K+V+R

Megoldás:        Korom – karám            – köröm           – kérem           - körém

                        madár   – míder            – modor           – meder

                        békés – bökés           – bukás            – bakis                         - bakás

                        kever   – kavar                         – kövér                        – kiver

Másik változata szerint két szó találkozik betűről-betűre azonosan egymással, azaz az egyik végével kezdődik a másik eleje. Csak a találkozást ismertetjük és a két szót ez alapján, kell kitalálni.

Példa               +++DU+++

                        +++PUS+++

                        +++VÁR+++

                        +++DUN+++

Megoldás:       hajdu – duhaj

                        kapus - puska

                        Mosonmagyaróvár – Várna

                        Verdun - Dunkergue

 

 

 

III.                Hangzóváz

 

 1. Töltsd ki!

Játékunkban értelmessé kell tenni az elrejtett szöveget. Két változata ismert.

Ha csupa mássalhangzót adunk meg, és csak a magánhangzókat kell beírni.

Példa:              Gy.k.rl.tt.sz..m.st.rt                               Tacitus

                        .t.tl.ns.gb.n..t.l.t.v.k.nys.gsz.b.d.tm.g    Seneca

A másik változat szerint minden betűt jellel helyettesítünk: magánhangzó-O, mássalhangzó- X jelet kap, az előre felírt 30-50 betűnyi sort kell kitölteni. Győz a legértelmesebb szöveg.

Példa:              OXOXOXOXXOXXOXXXOXOXOOXXXOXXOXOXXXO                 Seneca

                        XOXOXXOXXXOXXOXXOXXOXOXXOXOXXOXOX                      Szophoklész

Megoldás:        Gyakorlat teszi a mestert

                        …a tétlenség bűneitől a tevékenység szabadít meg.

                        A tevékeny ember számára egy nap se hosszú.

                        Sokat vagy jól beszélni – két külön dolog.

 

 1. Azonos mássalhangzóváz

Jó néhány szavunknak azonos a mássalhangzóváza. Ha tehát a szavakból kiemeljük a magánhangzókat, valóságos rejtvényt kapunk. A feladat az, hogy egy vázra minél több megoldást keressünk.

Példa: F+Z+S = fezes – főzés – főzős – fűzés - fűzős

                         fázás – fázós – fázis – fizus (fizetési nap)                                 stb.

 

 1. Azonos fazon

A cél olyan szavak keresése, amelyekben a magánhangzók megváltoztatásával új mondatokat tudunk

alkotni. Akár úgy, hogy az addig magánhangzóval elválasztott mássalhangzók egymás mellé kerülhetnek, vagy egy szóból többet is alkothatunk, illetve megfordítva, egy szóvá vonjuk össze őket.

Példa:              Fájó dalom - Fejedelem

                        Hü szíveket remélek – Ha szavakat rímelek

                        Süt a nap – Suta nép

                        Fejtorna – Fáj túrni

 

 1. Csupa magánhangzó

Játékunkban csupa magánhangzót adunk meg. Ebből kell kitalálni az elrejtett személy nevét. Lehetséges verscímek és verssorok elrejtése is így!

Példa:              +E+Ö+I / +Á++O+                                Személynév

                        ++E++E++E+ /+É+É+                                     Verscím

                        +E++ / A /  + U+Á++ / A /  ++A+Á+O+ Verssor

Megoldás:        Petőfi Sándor

                        Szeptember végén

                        Megy a juhász a szamáron

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.                Elő- és utóhangot keresünk

 

 1. Népnév

Nyelvünkben elég gyakori, hogy jelzőként népneveket használunk egyes szavak előtt, mint például: arab szám – hollandi anya – stb. A játékunk ezt használja fel. A játékvezető három szót mond, és a játékosoknak ehhez kell a megfelelő népnevet kitalálnia.

Példa:              ágy - kulcs - kártya

                        csizma - meggy - hátha

                        gesztenye - káposzta - rizling

                        szalonna - pipa - tapasz

Megoldás:        francia – spanyol – olasz - angol

 

 1. Elő- és utótag

A játékvezető egy olyan összetett szó előtagját mondja ki, amelyhez több utótag is járulhat, és mindannyiszor értelmes szót alkot velük. A cél minél több ilyen utótag keresése.

Példa:              hó …

Megoldás:        akadály – bucka – cipó – csata – csizma – dara – eke – ember

A játék játszható fordítva is, amikor csak az utótagot adjuk meg, és ebből kell az előtagot kitalálni.

Példa:              … had

Megoldás:        gyerek – szolga – sisere – derék

 

 1. Azonos végződés

Feladat a megadott három szó alapján, az azonos végződés kitalálása.

            Példa:              Eszme – kapus – szerep

                                    Arc – lég - vasút

                                    Járó – száraz - szűz

                                    Hangya – tea - tükör

            Megoldás:       csere – vonal – föld - tojás

 

 1. Személynevű dolgok

      Tímár György állított először össze olyan sorozatot, amelynek minden egyes szava elé vagy mögé egy személynév (keresztnév) kerül, és ezeket mindig egybeírjuk. Feladat a szavak elő vagy utótagját megfejteni.

Példa:              Lánc – Eszterlánc

                        Hübele - Hűbelebalázs

 

IV.               Hamis összetétel

 

 1. Mi az ellentéte?

Az elhangzott mondatok ellentétét kell kitalálni. Ez mindig egy szó lesz és a rész ellentétek összeolvasásából alakul ki.

            Példa:              Ti férfi s kialszik

                                    Szoprán a tenger

                                    Nagy fölemel ez

                                    Egész Te vegyület

            Megoldás:       minőség – altató – kiselejtez - történelem

 

 

 

 1. Vet – elereszt – recept = Szórejtvény

A megfejtésekből, kialakuló szótagokból, szavakból egy új szót kell kialakítani.

Példa:              Kezében tart az énekem

                        Hamis kacat földet túr.

                        Folyton leeresztem a torkomon.

                        Ez a bálna egy estének a csúcsa.

Megoldás:        Fogadalom – állomás – örök kényelem – ecetes torma

 

 1. Mesterséges homonímia

A télnek nincs azonos alakú szó párja, de a többes számának már van: telek – házhely. Játékunk is ezen alapul. A szó kétféle értelmezését adjuk meg, majd ebből kell kitalálni a közös homonímiát.

Példa:                          Tengerparti üdülőhely               – Remélné megjöttödet

                        Téli tartózkodási hely                – Fegyvergolyókkal elborít

                        A tökfélékhez tartozó növény    – Tűzhelyetek része

                        Cselekedtek                            – Feladatsoros képességpróbák

Megoldás:        Várna  - telelő – sütőtök - tesztek

 

 1. Hamis összetétel

Az ilyen csalóka összetételű szavak szórejtvények. Itt csak a meghatározásokat kell meg megadnunk, amelyekből már könnyű a megfejtés:

            Példa:              Csupa agyvelő                                                - színész

                                   Határőr laktanya lángol                         - őrség

                                   Fiatal juhlegény puskát ragad               - bárányhimlő

                                   Sertéshím alaphangja                           - kandó

 

V.                 Tömören

 

 1. Fogjuk rövidre

Egyre többet írunk, jegyzetelünk, és egyre gyorsabban tesszük ezt. Eközben egyre több jelet találunk ki a szavak lerövidítésére, az egyszerűsítésre. Játékunk alapja is ez, ugyanis különféle jelekkel, rövidítésekkel értelmetlenné tett mondatokat kell a feladatban megfejteni, azaz újra értelmessé tenni.

            Példa:              ÁR - IK  dl   VE x INT = Ármin úszik,de Cili terve szerint

 

 1. Tömörkénnyel

Amikor szavakkal játsszunk, sokszor kényünkre, kedvünkre áthágjuk a nyelvtani szabályokat. Játékunkban önkényesen tömöríteni kell egy-egy kitalált, mókás szóban a játékvezető által elhangzott mondatot.

Példa:              Lopott csíkos csikó      - zabra zebra

                        Fondorlatos elefánt       - cselefánt

Ugyanezt játszhatjuk megfordítva is, amikor csak a tömörített, tréfálkozó kedvű szócsinálmányokat ismertetjük, ebből kell visszakövetkeztetni az eredeti mondatra.

Példa:              Loholó                         - siető holló    

                        Hülemüle                     - buta fülemüle

 

 1. Bőségzavarban

A gondolatot nyelvi formába öntjük, mondattá testesítjük. Hogy milyen lesz, nem csak a gondolattól függ, hanem tőlünk is, megformálóktól. Ezt felhasználva, a játékvezető egy alap mondatot fogalmaz meg, amelyre a játékosoknak az összes megfogalmazási lehetőséget össze kell gyűjteniük. Azaz

hányféleképpen hangozhat el különböző formában, de azonos értelemben ugyanaz a mondat.

Példa:              Levente lecsüggesztett fejjel lépked Orsolya mellett.

                        Orsolya a lecsüggesztett fejű Levente mellett, lépked.  és még kilenc változatban.

 1. Sűrítsünk!

Nyelvünk erényei között talán első helyen említendő a tömörség, az a képesség, hogy gazdag mondanivalót tudunk sűríteni kevés szóba. A játékvezető ez alapján közléseket olvas fel, amelyeket a játékosoknak tömören, és minél rövidebben kell elmondaniuk.

Győz a legkevesebb szófelhasználású változat.

Példa:                          Az én mesémtől szenderült álomba. 

            Megoldás:                   Én meséltem álomba.

 

VI.               Különbségek

 

 1. Tréfás kérdés

Az elhangzó kérdések két, hasonló alakú szót idéznek fel. Melyik kettőt?

Példa:                          Albán űrhajós bégi rangban.

                                    A legritkább férfinevek egyike. Gyakorlatilag már egy sincs belőle.

                                    Drámai összeütközés egy lóban.

                                    Hosszú zarándokutak pihenőhelyén játszott kártyajáték.

Megoldás:                   Szkander – szkafander

                                   Zénó – zéró

                                    Konfliktus - konflis

                                    Kanaszta - Canossa

 

 1. Ha egy betűt megváltoztatok

Játékukban a változások meghatározásait mindig megadjuk, ezekből kell kitalálni az alapszót és változatait.

            Példa:                                     A kislányom szép, de ha egy betűjét megváltoztatom, feszélyező lesz, ha                                          egy másikat, akkor bevonalkázott lesz.

                                                Van egy egzotikus állatom. Ha egy betűjét megváltoztatom fadodoz, ha                                               egy másikat, hölgy lesz belőle

             Megoldás:                  csinos – kínos – csíkos

                                                Láma – láda - dáma

 

 1. Mi a különbség?

A játékvezető által közölt értelmezések alapján azonosítani kell a szavakat, majd megállapítani, mi a különbség a két szó hangalakja, illetve írásképe között.

Példa:                          Mi a különbség a gyerekjelentésű népnyelvi szó és a tyúkkal rokon, nagy                               testű háziszárnyas között?

                                    Mi a különbség a nőstény madár általános megnevezése és az 1-2 éves                                 juh népnyelvi neve között?

Megoldás:                   Pulya - pulyka

                                                Tojó   - toklyó

 

 1. Rákérdezünk!

Jócskán akadnak minden nyelvben, így a magyarban is hasonló alakú szavak. Ez az alaki hasonlatosság megnehezíti szabatos használatukat.

Játékunkban erre építünk, és a versenyzőknek mindkét szó értelmezését megadjuk.

Nekik kell értelmezniük a szópárokat, azaz megoldani, hogy miért nem mindegy, melyik alakot használjuk.

Példa:                          Fáradság vagy fáradtság

                                    Konzol vagy konzul

Megoldás:                   Fáradozás, igyekezet - kimerültség

               Gyámkő, tartópillér, tartószerkezetből kinyulú kar, vezető tisztviselő a külképviseleten, követségen.

 1. Tréfás különbségek

      A találós kérdések távoli rokona. Ez tréfásan tesz különbséget a legkülönfélébb dolgok azonos fogalmai között.

Példa:                         Mi a különbség a Bodri kutya és a Szakácsné között?

                                    Mi a különbség a mókus és a fakereskedő között?

                                    Mi a különbség a málnás víz és a szobalány között?

                                        Mi a különbség a szappan és a majom között?

      Megoldás:                   csak ugat - Maris

                                          felkúszik – alkuszik a fára

                                          csak víz – Boris

                                          vízbe dobva:  bent marad és habzik – habozás nélkül kiugrik

 

 1. Utolsó betű előre fuss

Játékunkban minden meghatározás egy szót takar, amelynek megfejtése után annak utolsó betűjét első elejére tesszük, így egy újabb értelmes szót kapunk megfejtésül.  A feladat ennek a két szónak a kitalálása.

Példa:                          Sebészkés

                                                Bírósági döntésre váró ügye

                                    Vonaton indul célja felé

                                                Az elefánt ékessége

Megoldás:                   Szike               -  eszik

                                                           Pere                -  eper

                                                           Utas                 -  suta

                                               Agyar               -  ragya

 

 1. Helycsere

   Játékunkban olyan szavakat kell gyűjteni, amelyek értelme két szomszédos betű helycseréjével megváltoztatható. De játszható úgyis, ha csak a szavak meghatározásait adjuk meg, és ebből kell

   visszakövetkeztetni rájuk.

   Példa:                         újabb               -  újbab

                                       borssal             -  brossal

                                       olvad               -  lovad

                                       kifejlet                          -  kifejelt

   Játszható szó-triókkal is, amikor a harmadik szóban újabb, de ezúttal két másik betű cserél helyet. Példa:                                   emelget           – emleget         - meleget

                                       szeme             – eszme           - eszem

                                       csutak              – csutka           - csukta

                                       béren               –  ébren           - érben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. Szomszédolás

Mi történik, ha valamelyik szavunk tőszomszédos mássalhangzói helyet cserélnek Néhány esetben, megváltozik a hangja, elváltozik a jelentése, módosul a szó értelme. Játékunkban megadott időre kell összegyűjteni néhányat, vagy a szavak meghatározásait adjuk meg és ebből visszakövetkeztetni az eredetre.

Példa:                         Máskor                        - máksor

                                    Kotló                - Koltó

Játszható úgy is, hogy most a kezdő és végző mássalhangzót cseréljük meg. A megoldás akkor teljes értékű, ha a hangcsere következtében létrejött szavak helyesírása szabályos.

Példa:                         Rovás              - sóvár

                                    Csörög             - Göröcs 

Vagy megtehetjük azt is, hogy olyan szavakat kérünk, amelyekben két tetszőleges magánhangzó cserél egymással helyet, új értelmes szót alkotva.

Példa:                         gyalu                 - Gyula

                                    nyúlánk             - nyálunk

 

 1. Szóékelés

Játékunkban a szavakból elvehetünk, vagy hozzátehetünk egy-egy mássalhangzót, úgy, hogy annak eltávolítása (hozzátétele) után is értelmes lesz a maradék (új) szó. A hangok eredeti időtartalma nem módosulhat. A játékot vagy megadott szavakkal, vagy szógyűjtéssel játszhatjuk.

Példa:                          dereglye          – lék     - derelye

                                    erkély              – lék     - erély

                                    bója                 – ék     - boglya

                                    karaj                 – ék     - karvaly

Játszható úgy is, hogy csak a végszavakat adjuk meg, ezekből kell kitalálni az induló szavakat.

Példa.                          Maros – markos - mardos

Lehet úgy is játszani, hogy feladatképpen egy mondatot olvasunk fel, amelyben csaknem minden szó meglékelt, a feladat a mondat eredeti értelmének visszaállítsa.

Példa:                          Megszedték a szőkéket  =  Megmetszették a szőlőtőkéket.

 

VII.             Szótagolás

 

 1. Panelek

Bizonyos számú szó-panelt (szótagot) adunk meg. A feladat: minden panel (szótag) felhasználásával (csak egyszer), minél több és minél hosszabb szavak összeállítatása.

             Példa:                        Ács          Bak          Béla          Bocs

                                                Bor          Busz         Elit           Ég

                                                Érem       Feles        Iroda        Komp

                                                Kor          Lett           Lista         Lom

                                                Rom        Szak         Szem        Szó

             Megoldás:                              Szólista           -        Szemérem     -      Irodalom

                                                Bocskor          -         Bakelit           -      Borbála

                                                           Feleség          -         Szakács         -      Komplett       - Rombusz

 

 

 

 

 

 

 

 1. Szótaglánc

       Játékunkban közmondások – versek – szállóigék – stb. szövegét adjuk meg szótagonként. A feladat az eredeti szöveg összerakása. Természetesen a leggyorsabb győz. A másik változat szerint a szótaglánc szavainak csak a jelentését adjuk meg, a játékosoknak ebből kell kitalálniuk a szöveget. Egy újabb változata szerint a feladat egy kezdőszóból időre olyan új szavak létrehozása, amelyek kezdő szótaga megegyezik az előző szóvégző szótagával. Időre vagy hosszra játszható.

Példa:                         papa – paraj – rajkó – kósza – szabó – bódé – dékán – kántor – torzsa

De ez játszható úgy is, hogy a pontszámot az dönti el, ki hányszor használ fel (többször) egy előre megállapított szótagot (pld: TA).

Példa:                         porta – Tata – tapos – posta – stb.

 

 1. Szófelezés

Megadott időre kell minél több olyan szót földeríteni (toldalékolt, azaz képzővel ellátott, esetleg ragozott magyar szóalakot), amelynek első fele tökéletesen egybevág a másodikkal.

Példa:                          Okok

                                    Gyöngyön

Játszhatjuk olyan szóalakokkal is, amelyeknek második fele ugyanaz, mint az első, csak éppen fordítva.

Példa:                          Inni

                                    Ette     

 

 1. Szótagkidobó

A játékosok felváltva mondva, megtöltik egy tábla 6x6-os négyzeteit (36-t) a maguk ajánlotta szótagokkal – ugyanaz nem fordulhat elő kétszer – majd két kockával sorrendben dobnak. Az egyik kockával a vízszintes rovatszámot határozzák meg, a másikkal a függőlegeset. Egy menet öt szótag kidobásáig tart. Az szerzi a legtöbb pontot, aki összes szótagját értelmes szóvá (szavakká) egyesíti. A föl nem használt szótagok után mínusz pontok járnak.

 

VIII.           Formákban

 

 1. Betűbeírás

Minden játékos előtt egy 6x6-os négyzet van, amelyet a többiek nem látnak. A játék menetében minden játékos mond egy-egy betűt felváltva, amelyet mindenki beír a négyzet egyik kockájába. A cél szavak kialakítása, úgy, hogy az egyszer beírt betűt már nem lehet módosítani.

A pontozás a kialakult szavak betűszáma szerint történik:

                                    6 betűs szóért          6 pont

                                    5 betűs szóért          4 pont

                                    4 betűs szóért          2 pont

                                    3 betűs szóért          1 pont jár.

Az összpontszám alapján lehet eredményt hirdetni, a 36 betű után.

 

 1. Bűvös négyzet

Az előre megadott betűket olyan négyzetformájú elrendezésbe kell elhelyezni, amelyben a betűk különféle irányokban összeolvasva is ugyanazt az értelmet adják.

Példa:                          T   A  K   A   R                V   E   L   E   M

                                    A  D  O   M   A                E   T   E   L   E

                                    K  O  N   O   K                L   E   G   E   L

                                   A  M  O   D   A                E   L   E   V   E

                                    R  A  K   A    T                M   E  L   E   G

 

 1. Szótagháló

Három vagy négy szótagos alapszóból indulhatunk ki. Mindenki a saját szövőszékén dolgozik.

A munka menete. Valamennyi szótag fölé és alá olyan szót kell kapcsolni, amelynek végső, illetve kezdő tagja azonos az alapszó megfelelő részével.

Példa:                es     fa

                        te      le     kö       ot

                        len    ve    rül       rom

                        TE    LE    FON   BA

                        te      ve    to        ba

                        jé      ze     ló       ke

                        be     té     ra       len

                                 se              gye

A babér azé, aki nagyobb kiterjedésű szótaghálót készít szövőszékén.

 

 1. Szómozaik

A játékosok 5x10 kockából álló táblán játszanak. Felváltva mondanak egymásnak egy-egy betűt, amelyet valamennyi játékos azonnal beír a saját játékmezejének bármelyik kockájába. A cél az, hogy minél több öt betűs szó alakuljon ki.

Amikor a mező betelt, összeszámoljuk, kinek hány ép szót sikerült alkotnia.

 

IX.               Képzővel

 

 1. Kicsinyítő képző

Játékunkban a kicsinyítő képző (-ka, -ke) segítségével válaszolunk minden feladott kérdésre, amelynek során egy adott szóból, kicsinyítő képző segítségével, egy újabb szót alkotunk.

Példa:              Melyik az a vízinövény, amelyikből rovar lesz?

                        Melyik színből lesz keresztnév?

                        Melyik mulatóból lesz vízi jármű?

                        Melyik hippilányból lesz fémedény?

Megoldás:        Sáska – Piroska – Bárka - Csajka

 

 1. Egyes szám – többes szám

Játékunkban a szavak minden egyes elemét többes számba tesszük (esetleg különféle esetekbe rakjuk). A feladat az alapszó megfejtése.

             Példa:             Fájnak dalaim

                                    Lesnek eprek

                                    Hullanak arab lovak

                                    Tengenek e részek

            Megoldás.       Fájdalom – leseper –hullarabló - tengerészek

 

 1. Képtelen ragozások

A feladat képtelen ragozás segítségével bebizonyítani egy szó keletkezését, létrejöttét.

Példa:              Agyő                = agy én, agy te  …

                        Tibor                = é bor, te bor, ő bor, mi bor …

                        Mimikri                         = én én kri, te te kri, ő ő kri, …

                        Minőség           = én nőség, te nőség, ő nőség, …

 

 

 

 

X.                 Tologatva

 

 1. Mondattologatás

Minden játékosnak egy-egy sűrűn teleírt lapot osztunk szét, ahol azonban a mondatokban írásjelek nem szerepelnek. A feladat az írásjelek helyes beírása, minden jól visszakerült vessző, kettőspont, pont és vessző, pont, egy-egy pontot ér.

 

 1. Elválasztás

Egy szövegben a szóhatárokat többféleképpen lehet elhelyezni. Ettől aztán a legvadabb meghatározások kerülhetnek egy egyenlőségjel két oldalára. Játékunkban csak a meghatározásokat adjuk meg, a többféleképpen elválasztható szó megfejtése a játékosok feladata.

Példa:                          Egy bagdadi vénül                   = egy mátka háborog

                                    A cigarettázás aljas dolog           = teljesen egyetértünk

            Megoldás:                   Arab őszül                   Ara bőszül

                                               színi gazság                 szín igazság

 1. Szótagtologató

Lényege: úgy kell megváltoztatni a szöveg értelmét, hogy a betűket széttoljuk, vagy összehúzzuk, de anélkül, hogy sorrendjüket megváltoztatnánk.

Példa:                          Mohamed vén                                     = Moha medvén

                                    Tar kasza marat                        = Tarka szamarat

                                    Ingatagság                                           = Ing a tagság

                                    Hétfőre megérte                                   = Hét fő remeg érte

 

XI.               Egyenletben

 

 1. Szóegyenlet

Lényege, hogy csak a meghatározásokat adjuk meg egy szabályos számtani műveletben.

A megfejtés egy szó (lehet több is). Nézzük a variációs lehetőségeket.

Egyenlet:                                 Pici + végtag = kierőszakol

                                    Tágas mélység + elintézésre váró jogi kérdés = színlelt ok

Plusz betű:                   Egy prágai író neve + egy betű = egy magyar írónő neve

                                    Egy híres francia író neve + egy betű = egy francia festő család neve

Szóboncolás:               Takar és létezik, az együtt tetőzet.

                                    Ravasz ötlet után kötött paripa gordonkává válik.

Megoldás:                   Kicsikar            -  Ürügy   

                                    Kafka -             -  Kaffka,

                                   Verne               -  Vernet,

                                               Fedél               -  Cselló,

 

 1. Jelesen felelj!

A játékvezető olyan egyenleteket ad fel, amelyekben az elemek nevét vegyjeleikkel kell behelyettesíteni.  Az így összeolvasott szavakból áll egybe a megoldás.

Példa:                          Arany + ízlés = hónapnév

Megoldás:                   Augusztus

 

 

 

 

 

XII.             Betűről – betűre

 

 1. Betűtenisz

Két csapat megosztja egymás között a magyar (40 betűs) abc-t. (tehát A-LY egyik, M-ZS másik). A feladat olyan szavak képzése a labdamenetek során, amelyeknek betűi válogatva hol az ABC első, hol pedig a második feléből valók. Az ellenfélnek minden betű után jogában van visszakérdezni, hogy mire gondolunk. Ha tudunk rá válaszolni, nekünk jár két pont, ha blöffölünk, akkor nekik. Ha passzolunk, azaz nem tudjuk folytatni a játékot, akkor az ellenfélnek egy pont jár. Tanácsos előre tisztázni, hogy ragozott, jellel vagy képzővel ellátott szavakat is elfogadunk - e? 

A játszmát 21 ponttal, de legalább 2 pont különbséggel lehet megnyerni.

 

 1. Ki hány betűig jut?

A játékvezető által megadott betűből kiindulva kell mindenkinek értelmes, minél hosszabb szó alkotnia, úgy, hogy közben a lépcsőfokok is értelmes szavak legyenek (minden egyes újabb szónál a betűk az anagramma szabályai szerint felcserélhetőek). Győz a legtöbb betűből álló megoldás.

 

 1. Építsünk, bontsunk!

         Minden kérdésünk után 1-1 betűvel növekszik a piramis betűinek a száma, miközben minden új válaszban az előző szó összes betűi is szerepelnek.

Példa:                          Személyes névmás                      Te

                                    Az éj előtti napszak                      Est

                                   Történés                                       Eset

                                    Disznószőr                                   Serte

                                    Szakember                                   Mester

Az anagramma szabályai szerint a betűket bármilyen sorrendben felhasználhatjuk. A játékot fordítva is játszhatjuk, amikor is az utolsó kérdéstől indulunk el, ekkor a piramist bontani fogjuk minden egyes válaszunkkal.

 

 1. Erjékáté

A „T” játékunkban szótő, a „K” a képző, a „J” jel és az „R” rag lesz. A játékvezető csak a szavak képleteit adja meg az előbbi jelekkel, a játékosok feladata a szavak kitalálása ezekből, a képletekből.

Példa:                          TTKJR

                                    KTKKR

                                    TRTJ

                                                TTTT

             Megoldás:                              Díszőrségeteket

                                                           Kimondhatatlanul

                                               Cserbenhagytak

                                               Lőszerraktár

 

 1. Kötelező betű

A társaság tagjai csak (egy megadott betűre végződő) szavakkal felelhetnek a játékvezetőnek, vagy válaszolhatnak mondatban.

Gyakorlásul próbáljunk mi is csupa GY- betűre végződő szóval mondatot alkotni.

Példa:                          Ahogy, langy elegy fogy,úgy fagy egy nagy varangy.

 

 

 

 

 

 1. Azonos betűvel

Rövid történetet mondunk el. A feladat, ugyanezt megadott betűvel (k - h - b stb.) kezdődő szavakkal elmondani. Lehet zanzásítani, és lehet bővíteni is (névelők: a – az - egy, nem számítanak). Győz a legjobb megoldás.

Másik változata a Hova utazol?

Ebben egy rövid kérdés hangzik el, amelyre feleletként az elhangzó városnév kezdőbetűjével  kezdődő szavakkal kell válaszolni.

Példa:                          Úgy tudom Vácra utazol, mit csinálsz ott?

                                    - Vendéglőben vacsorázva vidáman víkendezem.

                                   Hallottam, hogy Fonyódra utazol, mond mit csinálsz ott?

              - Fogorvosom fülcimpáját fodrozom.

Egy újabb változatnak Akrosztichon a neve.

Itt fogalmakat kell a szavak betűinek kezdőbetűkként való felhasználásával jellemezni.

Példa:              Bartók = Bámulatos Akotóerejü Remekműveket Teremtő Óriási Komponista

                        Engels = egy nagy gondolkodó ember, lángelméje századának

 

XIII.           Magyarul

 

 1. Jut eszembe

Jó játék, ha régies verseket, idézeteket vagy tájnyelvi szólásmondásokat mai köznyelvi formákba öntjük és ezután az eredetüket, firtatjuk. Tehát milyen szólásmondásokat magyarítottunk?

Példa:                          Egy virág nem hozza meg a tavaszt.

                                    Azt akarja, hogy jóllakjék,de a bárány is egészben maradjon.

Megoldás:                   Egy fecske nem csinál tavaszt.

                                    A kecske is jóllakjon, a káposzta is megmaradjon

 

 1. Szójelentés

Általában több szót használunk mindennapi beszédünkben, mint ahányat ismerünk belőlük. Nem ismerjük jelentésüket, mert ritkán találkozunk velük. Játékunkban a szó mellett álló három jelentésváltozat közül kell kiválasztani az igazit:

                                    Bokály  1. kuruc hírvivő

                                                2. egyfülű agyagkancsó

                                              3. bokavédő – nyelvújítási szó

    Játszható még Fele sem igaz, vagy egyszerű kérdés változatban is.

 Megoldás:                              Kettes

 

 1. Tájaink szavai

Hazánk egy-egy tájvidékén olyan szavakat is használnak, amelyeket máshol nem hallani.

Ha a játékosoknak valamilyen szöveget olvasunk fel, amelyben ilyen szavak fordulnak elő (lehetséges még zsargon, diákszáj, stb.), feladatunk a szövegkörnyezet alapján a szavak értelmének kitalálása, megfejtése.

Példa:                                     Pemet, kuruglya úgy forgott a kézben, tudtam, langalló lesz érte a bérem

                                   Füstfaragó?

                                    Csontorgona?

Megoldás:                   Pemet              = rúd végén rongycsomóval, kemence tisztításához

                                    Kuruglya           = szénvonó, hamu eltávolítására

                                               Langaló                        = lángos

                                               Füstfaragó        = diáknyelven kéményseprő

                                               Csontorgona     = hars magyarul sovány, vézna

 

 1. Magyarítás

Játékukban azt kell megfejteni, hogy milyen idegen szó helyett ajánlotta egy lelkes nyelvbarát ezeket a magyarított megnevezéseket.

      Példa:                         Buroksúly

                                          jegyőr

      De játszható úgy is, hogy mi adunk meg közszájon forgó szavakat, amelyeket a versenyzőnek kell magyarosítaniuk. A legjobbakat pontozzuk.

      Példa:                                     Akvárium

                                         Helikopter

      Megoldás:                               Tára                 - Kalauz

                                         Vízkalitka          - Helybőlszálló

 

XIV.          Palindrom

 

 1. Összekevert tükörmondatok

Játékunkban a fordítva is olvasható mondatok szavait összekeverjük. A feladat ebből a szóhalmazból az eredeti állapot visszaállítása. Győz az, aki esőnek rakja ki a szavakból a mondatokat.

Példa:                          Az rabolta haza Bartókot, a hat ló.

                                   Soká szi tütüt Iszákos Ákos, soká.

Megoldás:                   Az a hat ló Bartókot rabolta haza.

                                               Iszákos Ákos tütüt soká, soká szi.

 

 1. Palindrom szórejtvények

A szórejtvények megoldása mindig egy oda- és visszaolvasható (palindrom) szó, vagy mondat.

Példa:                          Neked ront a teherhordó

                                    Fondorlatos száraz lom.

                                    Bőrkikészítő iparos hiteget.

                                    A keretem értéke.

Megoldás:                   Rád rohan a hordár.

                                    Ravasz avar

                                    Tímár ámít

                                                A rámám ára

 

XV.            Szólánc

 

 1. Nevek lánca

Igazi láncba fűzhetőek a nevek, ha az első név utolsó betűjével kezdődik a következő név.

Példa:                          Weöres – Shakespeare – Edison – Napóleon – Nurmi - Illyés

Aki nem tud válaszolni hibapontot, kap, 10 hibapont összegyűjtése után kiesik a játékból.

Gőz a legtovább bentmaradó.

Ugyanez történhet szótaglánccal:

Példa:                          ajtó – tócsa – csapódik – iktat – tataroz                          stb.

Ugyanez történhet összetett szavakkal:

Példa:                          asztalláb - lábfej – fejfa – facipő – cipőtalp          stb.

 

 

 

 

 

 1. Víz – ből Jég

A játék alapja egy szólánc készítése, amelyben egy kiinduló szót betűnként átalakítunk – minden változtatáskor értelmes szót kell kapnunk -, és a célként elérendő szót is megadjuk. A feladat, hogy minél kevesebb lépcsőfokon keresztül jussunk el hozzá. Pontozás: a lépcsőfokok számát összevetjük a mi általunk előre leírt szólánc hosszával, egyező szám esetén két pontot adunk, minden egyes lépcsőfokkal kevesebb megoldásnál plusz egy - egy pont jár. Természetesen a hosszabb megoldásoknál mínusz pontok kerülnek kiosztásra.

Példa:                          Sör - ből Tej

                                               Kopár - ból Füves

             Megoldás:                  Sör – sár – tár – táj -Tej

                                                Kopár – kopás – kapás – csapás – csalás - falás - felás - feles - füles - Füves

 

 1. Szóról szóra

A feladat, hogy egy megadott szót minél több más jelentésű szóvá alakítsunk át úgy, hogy csak a szó egy - egy hangját változatjuk meg. A változatok száma szerint pontozunk!

             Példa:                        KÉP = csép – gép – lép – nép – pép – kúp – kap – köp

                                                kém – kény -  kéz                                                        stb.

 

 1. Erről jut eszembe!

Valaki mond egy szót. A kővetkező rámondja, ami erről az eszébe jut. (előre meghatározva: csak igék,  rokon értelmű után egy rímelő, csak értelmi rokonság, stb.) Így haladnak sorban, amíg a szó újra vissza nem kerül a kiinduló játékoshoz. A játékosok a KONTRA bemondásával ellenőrizhetik, hogy milyen a kapcsolat az előző és az elhangzott szó között. Ha a kérdezett megfelel a távoli fogalmakat, összekapcsolja, a kérdező kap rossz pontot, ha nem akkor a kérdezett.

Példa:                          Meleg – nyár – nyír (másik fafajta) - vág – fodrász - borbély

                                    kordély – taliga – Aliga -  Balaton – víz - meleg

A feladat, hogy minél kevesebb lépcsőfok árán jussunk vissza az alapszóhoz, a másik játékos viszont próbálja ezt minél tovább nyújtani.

 

XVI.          Intarzia

 

 1. Szógiliszta

Szavunkat szét kell szeletelnünk, hogy minden egyes darad értelmes legyen, de csak az elejétől a vége felé haladva vehetjük ki belőle a kisebb-nagyobb intarziákat (ebben egybetűsök is lehetnek!)

Példa:                          Kötelezettségvállalás

Aki többet fejt meg a megadott időre, győzhet a partiban.

Megoldás:                   Köt – kötelez – kötelezett – kötelezettség – öt – tele – te - e – el - le

                                                ez – s – sé – ég -  vál – váll – vállal – áll -  álla -  ás

 

 1. Intarzia

Játékunkban megadott személyneveket kell elbujtatni úgy, hogy szótagonként, betűkként is felhasználhatóak a nevek elemei, de sorrendjük nem változhat, tehát a szövegből kiolvashatóak legyenek.

Példa:                          A pénzsóvár Ady – hé! – divat lett újra.

                                    A legvitézebb s legjobb aga bizonyára Mehemed.

                                    A vicsorgó párducot is művészien dresszírozza.

                                    De megkeresem illendőképpen.

Megoldás:                   Váradi Hédi - Jobba Gabi - Vészi Endre - Keres Emil

 

 

XVII.        Helyesen

 

 1. Játékos helyesírás

Játékunk alapja az a dzsungel, amelyet a j – ly használata, vagy az egybe vagy a különírás okoz, nem is beszélve a többiről. Ez alapján mi is alkothatunk rejtvényeket.

Példa:                          Viszo.og

                                    mé.

                                    hi-ába

                                    papagá.

                                    Pótalkatrészmennyiség: egybe – külön - kötőjellel

Megoldás:                   ly – ly – hiába - j

                                                Pótalkatrész-mennyiség                       Kötőjellel

 

 1. Beteg mondatok

A.   Sokszor figyelmetlenül, hanyagul fejezzük ki magunkat. Beszédünkben ezért nem ritka a beteg szó, a megnyomorodott szerkezet, a kórosan elváltozott stílus. 

      A felolvasott vagy írt mondatok közül ki kell szűrni a helyteleneket.

Példa:                                     1. Ez a mű keresztülment a cenzoron.

                                    2. Ez a mű keresztülment a cenzúrán.

,                                   3. Ez a mű keresztülment a cenzor kezén.

B.   Ebben a változatban már csak egyetlen egy, de rossz változat található, amelyet a játékosoknak      kell újra egészségesre gyógyítani. Visszaadni a mondatok eredeti testi és szellemi erejét.

Példa:                          Rengeteg, egymástól sok száz kilométerre levő apró falvakban megfordultunk.

C.      Meg is fordítható a játék. A játékvezető ezúttal csak a teljesen hibátlan mondatokat olvassa fel. A játékosok feladata, hogy közöljék előrejelzéseiket, hogy hol, hogyan szoktak helyesírási hibákat elkövetni a gondatlanok, vagy azok, akik nincsenek tisztában a szabályokkal.

Példa:                          Szabó Lőrinc szoros kapcsolatban állt Babitscsal.

Megoldás:                   A.   az egyes hibás

                                    B.   Rengeteg, egymástól sok száz kilométerre lévő apró faluban megfordultunk.

                                    C.   Babits-csal, Babitssal, Babits-al, Babitsal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVIII.      Anagramma

 

 1. Szószaporítás

A játékvezető egy hat betűnél többől álló szót ad fel a játékosoknak, akiknek ebből az alapszóból, annak betűiből kell minél több új szót alkotniuk. Akár az összes betű felhasználásával, akár a szó tetszőleges számú betűjének felhasználásával. Az új szavak száma alapján lehet pontozni.

                Példa:                          melegrekord

            Megoldás:                   leg – kelme – dekor – kerge – remeg – meder – dog – gerle – rom

 

 1. Mit rövidít?

Mindennapjaink során találkozunk SZTK-hoz hasonló betűszavakkal. Néha tudjuk mit jelentenek, máskor nem, ilyenkor megpróbáljuk megmagyarázni magunknak.

Például:                       ÁFOR

Megfejtés:                    Átkozottul Füstülő Olaját Rádsózza

 

 1. Szófelbontás

Egy-egy szót felbontunk a szót alkotó hangokra, és megadott szempont szerint olyan szavakat alkotunk, amelyek sorjában az eredeti szó egyes hangjaival kezdődnek. A legjobbnak ítélt megoldásokat pontozzuk.

Példa:                          Bolgár = Balkán országban lakik, gondoz árpát, rózsaolajat

                                               Itt az új szavakkal, a felbontott szót kell jellemeznünk!

 

 1. Részanagrammák

Kiválasztunk egy hosszabb szót, és rész anagrammákat készítünk belőle, de úgy, hogy az alapszóból (minimum 8 betűs) összeállított 4 - 6 betűs szavakban szerepeljen az alapszó valamennyi betűje. A feladat, ezek alapján az eredeti szó megfejtése.

Példa:                          Lator – agy – agyar – tok - alak

                                    Gát – tábor – boci – Gabi - karát

                                   Üzem – szag – zsenge – sün - pang

                                   Kotta – siló – tiltat – atyai - józan

Megoldás:                   Gyakorlat

                                   Katicabogár

                                   Napszemüveg

                                   Sajtónyilatkozat

 

 1. Mondatanagramma

Próbálj öt vagy hat szavas mondatot alkotni, amelynek valamennyi mondatanagrammája értelmes (a magyar nyelv hajlékonysága lehetőséget ad rá, hiszen nincs kötött szórend), azaz bármilyen sorrendben írjuk fel, mindig más hangsúlyú (5=120, 6=720) mondatot kapunk.

Példa:                          Elvittem őt fagylaltozni.

                                    Elvittem fagylaltozni őt.

                                   Őt vittem el fagylaltozni.

Megoldás:                   Nem hagytam otthon.

                                   Nem pedig máshova

                                   Nem pedig másvalakit.                         stb.

 

 

 

 

 

 1. Különleges összetétel

A szóösszetétel különlegessége az, hogy az előtag anagrammája az utótag. A játékvezető csak a szó meghatározását adja meg, amelyre egyetlen ilyen szóval kell, lehet válaszolni.

Példa:                                     Kétéltű állat hímjéé.

                                    A kapuvédők számára alapított díj.

Megoldás:                               Békabaké – Kapukupa

 

 1. Kirakós anagramma

Minden játékos 8 - 8 betűt húz, illetve kap. Ha valamelyik játékos értelmes szót tud kirakni, az a táblára helyezi betűit. Ő a szó betűinek számával megegyező pontot kap. Amennyiben egyetlen egy játékos nem tud szót kirakni a betűiből, addig húznak középről, ameddig ez valakinek nem sikerül.

A következő játékos ilyenkor az alábbiak közül választhat:

1. saját betűiből kiegészíti értelmes szóra a táblán lévő szót

2. új szóvá csoportosítja a táblán lévő szó betűit, amennyiben betű feleslegessé válik, az az átcsoportosító készletébe kerül

3. új betűvel kiegészítve csoportosítja át a táblán lévő szót

4. passzal eláll a lépéstől

A következők alapján pontozunk.

Minden új szó alkotása 1-1 pontot ér, ez akár több új szót is jelenthet.

Az új szóba került új betűk után 1-1 pontot adunk.

A kiesett és az átcsoportosító készletébe került betűk után 1-1 pontot levonunk.

A játék folyamán, ha valakinek kifogyott az összes betűje, húzással kell folytatnia a játékot. A játékot addig folytatjuk, amíg meg nem akadunk (új szót egyik játékos sem tud alkotni).

Ekkor a játék folyamán szerzett pontok döntik el a helyezéseket.

 

XIX.          Játékosan

 

 1. Csacsi – pacsi

A meghatározások megfejtése mindig két olyan sor, amelyek az első betűk kivételével betűről betűre megegyeznek. Az első betűket mindig megadjuk segítségként.

Példa:                          Se ilyen, se olyan ügyfeleim egyike gödröt készít.                   E - Ü

                                    Rutinos ember számára jut hely a vendéglőben.                       T - K

                                    Vezető állású szállodai alkalmazott robbanóanyagot temet.       F - L

                                    Hajdani ócskapiac telepeseinek 50%-a vallást változtat.            T - F

Megoldás:                   Egy felemás     - Ügyfelem ás

                                    Tapasztalt         - Kap asztalt

                                    Főportás          - Lőport ás

                                    Teleki tér          - Fele kitér

 

 1. Szókerülés

Minden olyan értelmezés találós kérdésnek tekinthető, amelyből hiányzik az éppen tárgyalt szó. Ha a körülírás találó, viszonylag könnyű megállapítani, miről is van szó.

A feladat tehát a szókerülés alapján a szó meghatározása.

Példa:              Az embernek szükségletei kielégítésére irányuló tudatos, célszerű tevékenysége.

                        Kijelölt helyen, időszakosan tartott, nagyobb szabású adásvétel.

Megoldás:        Munka

                        Vásár

 

 

 

 1. Nyelvgyötrő

Feladatunk a nyelvgyötrő minél hibátlanabb elmondása (egymás után többször). Pontozás a hibák száma alapján történhet.

Példa:                          Két kis kék pap, két képet kap.

                                   Csinos csíkos cinkcsészében cukros csirkecomb.

                                   Te tetted-e tettetett tettet? Tettetett tettek tettese Te!

                                   Kerekes kerekét kerek keréken kerekíti kerekre.

 

 1. Furcsa – Nem furcsa

Olyan mondatokat kell összegyűjteni, amelyekben látszólag a szavak ellentétére bukkanunk, de ezt a mondat értelme indokolja.

Példa:                          Furcsa – ha a villamos késik

                                                  ha az ólomcső vastag

                                   Nem furcsa – ha a mennyasszonynak aranygyűrűje van

                                                         ha a  kelkáposzta kell a piacon

 

 1. Hogy tetszik?

A kérdezőnek összetett szót kell kitalálnia. Miután bejött, háromszor kérdezheti végig a jelenlévőket:              Hogy tetszik elölről?                          előtagra

                        Hogy tetszik hátulról?                           utótagra

                        Hogy tetszik összevissza?                   egész szóra

                        kérdőszóval.                                       vonatkoznak a válaszok

Rákérdezni csak háromszor szabad. A következő kérdező az a játékos lesz, akinek a válaszánál a kérdező rájött a helyes megoldásra.

 

 1. Hármas szójáték

Az első játékos három szót mond. A következő olyan mondattal válaszol, amelyben ez a három szó szerepel (a mondat lehet összetett is). A játék annál mulatságosabb, minél távolabb esik egymástól a három szó jelentése.

 

 1. Képzavaraink

Egyre többet találkozunk cifra kép és szóláskeveredésekkel, amelyek gondatlan és figyelmetlen fogalmazásaink eredménye. A közmondások területén is összeállíthatunk ilyen turmixot, amelyben azt kell megállapítani, hogy mi volt a két közmondás eredeti alakja.

Példa:                          Nem enged a huszonegyből

                                    Lándzsát tör felette.

Megoldás:                   Nem enged a negyvennyolcból.     Kivágja, mint a huszonegyet.

                                    Lándzsát tör mellette.                   Pálcát tör felette.

 

 1. Sorrend hátulról

A magyar nyelv szóvégmutató szótárának szórendjét úgy alakították ki, hogy az értelmező szótár minden címszavát betápláltak egy számítógépbe, és azt az utasítást adták a gépnek, hogy a szavakat szedje betűrendbe, hátulról visszafelé. Mi is ez alapján adjuk fel a feladatokat, és a szabályos sorrendben felírt szavakat a játékosoknak fordított betűrend szerint kell sorrendbe rakniuk.

 

 

 

 

 

 

 1. Eleje és vége

Z az eleje és R a vége, de kulcs van benne. Mi az?  ZÁR

Fenti példánkból is látható, mindig csak a kitalálandó szavak elejét és végét adjuk meg, egyúttal valamilyen utalással könnyítünk a fejtők dolgán.

Példa:              P az eleje és I a vége, néha szurkálják de, tömik is. Mi az?

                        R az eleje és Ó a vége, szól, recseg, és híreket mond. Mi az?

                        C az eleje és A a vége, színe különböző, de papírra egyforma nyomot hagy. Mi az?

                        Gy az eleje és K a vége, sír, bömböl és szalad, de azért a szülőnek kedves marad. Mi az?

Megoldás:        Pipa – rádió – ceruza - gyerek

 

 1. Terc – Kvart – Kvint

A magyar ABC egyik érdekessége, hogy az ábécében szomszédos betűk láncszemei itt-ott értelmes szóvá állnak össze. Szabályos sorrendjük nem fontos, a lényeg csupán annyi, hogy értelmes szót képezzenek.

Példa:                          a - babába

                                   e - befecseged

                                   o – ló nyomokon

                                   ö - szörpöt     

                                   u - szúrt

A játékot időre játsszuk!

 

 1. Betűk formája

Az ABC minden egyes betűjét valamilyen fogalomhoz, szókapcsolathoz, tárgyhoz, stb. kapcsolni tudjuk. A játékosok feladata, hogy a játékvezető által kért betűhöz ezt megtegyék.

Példa:                          U = szög

                                               S = kanyar

                                               T = dugó

                                               X = láb